Запис Детальніше

Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
Теоретико-методические основы профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля.
Theoretically-methodical principles of computer type’s future engineer-teachers in their professional preparation.
 
Creator Горбатюк, Роман Михайлович
 
Subject система професійної підготовки інженерів-педагогів
інтегративний підхід до вивчення загальноосвітніх і професійно-орієнтованих дисциплін
модель системи професійної підготовки
інформаційні технології
професійна спрямованість навчального процесу
професійна компетентність інженера-педагога
 
Description У дисертації досліджено й обґрунтовано теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю на основі інтегративного підходу засобами інформаційних технологій у педагогічному університеті. Розроблено й обґрунтовано педагогічну систему професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, яка містить взаємопов’язані компоненти: пріоритетні цілі, які орієнтовані на досягнення високого рівня професіоналізму майбутнього фахівця; принципи, зміст, спрямовані на засвоєння складових інженерно-педагогічної підготовки; інтегровані фахові знання, уміння і навички, що формуються як симбіоз психолого-педагогічних і комп’ютерних знань і вмінь; педагогічні умови, які забезпечують ефективність реалізації професійної спрямованості інженерно-педагогічної діяльності; методи, форми, засоби, способи контролю та корекції, і результат, який характеризує досягнуті зміни відповідно до поставлених цілей. Розроблена модель педагогічної системи реалізується за наступних педагогічних умов: формування мотивації до професійної діяльності; інтеграція змісту загальноосвітніх і професійно-орієнтованих дисциплін; упровадження інформаційних технологій формування професійних компетентностей; моніторинг та корекція рівня професійної підготовки.
В диссертации исследованы и обоснованы теоретические и методические основы профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля на основе интеграционного подхода средствами информационных технологий обучения в педагогическом университете.
С учетом целей и заданий профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерного профиля в педагогическом университете сформулированы основные задачи подготовки таких специалистов к профессиональной деятельности и определены направления интеграции содержания общеобразовательных и профессионально-ориентированных дисциплин, в частности: обеспечение взаимосвязи психолого-педагогических и компьютерных дисциплин с целью интеграции педагогических и инженерных знаний; параллельное изучение психолого-педагогических и компьютерных курсов на протяжении всего времени обучения в педагогическом университете; активизация познавательной деятельности, направленной на овладение обобщенными знаниями, умениями и навыками; гармоничное развитие способностей студентов на основе личностных особенностей и объективных требований к профессиональной деятельности; владение знаниями, умениями, методами и приемами интеграции содержания общеобразовательных и профессионально-ориентированных дисциплин, как основой профессиональной подготовки инженера-педагога в педагогическом университете.
The theoretical and methodical principles of computer type’s professional preparation are investigated and grounded on the basis of integrational approach by means of information technologies in the pedagogical university. The pedagogical system of computer type’s future engineer-teachers’ professional preparation is developed and grounded. It contains agreed components: priority aims which are oriented to achievement of high professional future specialist; principles and substance are aimed at constituents of engineer-pedagogical preparation; integrational professional knowledges, abilities and skills which are formed as combination of psychologically-pedagogical knowledges and abilities; pedagogical conditions which provide efficiency of professional orientation’s realization of engineer-pedagogical activity; methods, forms, means, ways of control and adjustment; result which characterizes achieved changes according to set aims.
The model of pedagogical system is developed and it is realized in such pedagogical conditions: forming of motivation to professional activity; integration substance generally-educational and professional-oriented subjects; application of innovative technologies in order to form professional features; monitoring and correction of professional grounding’s level.
Захист відбудеться 30 травня 2011 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному універси¬теті імені Володимира Гнатюка, зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного універси¬тету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-24T12:47:48Z
2012-01-24T12:47:48Z
2011-04-29
 
Type Thesis
 
Identifier Горбатюк, Р.М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-р пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Роман Михайлович Горбатюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 46 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1397
 
Language uk