Запис Детальніше

Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки.
Педагогические условия развития креативности будущих учителей гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки.
Pedagogical Conditions of the Humanities Teachers to Be Creativity Development in the Process of Their Professional Training.
 
Creator Гриненко, Ігор Васильович
 
Subject креативність
педагогічні умови розвитку креативності
знаково-символьна діяльність
стан психофізіологічної когерентності
технологія креативного багаторівневого кодування інформації
 
Description Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці педагогічних умов розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю. Здійснено аналіз досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність поняття “креативність майбутнього вчителя гуманітарного профілю”, виявлено особливості та структуру його креативності.
Розроблено і обґрунтовано модель розвитку креативності майбутнього учителя та впроваджено у навчальний процес технологію креативного багаторівневого кодування інформації, яка базується на трьох взаємопов’язаних методах: інтелект-карт, АбРеСа (згортання смислу тексту) та консепта (розгортання смислової ідеї тексту).
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке педагогических условий развития креативности будущих учителей гуманитарного профиля. Проведен анализ исследуемой проблемы, определена сущность понятия “креативность будущего учителя гуманитарного профиля”, выявлены особенности и структура его креативности.
Разработана и обоснована модель развития креативности будущего учителя и внедрена в учебный процесс технология креативного многоуровневого кодирования информации, которая базируется на трех взаимосвязанных методах: интеллект карт, АбРеСа (свертывание смысла текста) и консепта (развертывание смысловой идеи текста).
The thesis deals with the exploration of pedagogical conditions of the humanities teachers to be creativity development in the process of their professional training.
There has been made clear the essence of the concept “creativity of the humanities teacher to be” that is understood as a spiritual ability to create a new educational product (text) due to his motivation of success, enriching of mental experience, widening of consciousness and the state of psycho-physiological coherence. Peculiarities of the development of a humanities teacher’s creativity have been attributed to the abilities: to prognosticate the results of the activities (educational and organizational skills); to work with the visual supports, to transform information into activity, to formulate the questions of a problem-research character, to highlight significant elements and judgments, to compress and decompress information, to transfer knowledge and means of activity into a new situation (educational and information skills); to imagine, to model, to combine (educational and intellectual as well as creative skills); to evaluate the adequacy of the chosen means (control and evaluation skills).
Захист відбудеться 29 лютого 2008 року о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці у Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-25T08:16:45Z
2012-01-25T08:16:45Z
2008-01-29
 
Type Thesis
 
Identifier Гриненко, І. В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / І. В. Гриненко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1401
 
Language uk