Запис Детальніше

Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою.
Воспитание гуманных качеств учеников основной школы в процессе занятий физической культурой.
From the Education of human qualities of pupils of basic school in the process of engaged in a physical culture.
 
Creator Гуменюк, Сергій Васильович
 
Subject гуманізація
демократизація
гуманні якості
процес фізичного виховання
вчителі фізичної культури
учні
 
Description У дисертації здійснюється теоретичне узагальнення та практичне розв’язання наукової проблеми гуманізації процесу фізичного виховання та формування гуманних якостей учнів у цьому процесі.
Одним із пріоритетних напрямків вирішення цього завдання є гуманізація процесу фізичного виховання школярів. Першочергові її вимоги такі: визнання кожної дитини вищою цінністю; повага до унікальності і своєрідності кожного вихованця; погляд на особистість як на суб’єкта власної життєтворчості загальнолюдської і національної культур; створення в освітніх колективах атмосфери співпраці у стосунках між учителями та учнями.
Розроблено модель, яка містить мету, завдання, принципи, зміст, що склали засоби, методи й прийоми та форми навчально-виховного впливу. Основні етапи формування гуманних якостей, психолого-педагогічні механізми розвитку ціннісно-мотиваційної сфери учнів та педагогічні умови реалізації моделі формування гуманних якостей учнів у процесі фізичного виховання.
Результати експериментального дослідження підтвердили ефективність розробленої моделі у навчально-виховному процесі.
Диссертационное исследование посвящено проблеме гуманизации процесса физического воспитания и формированию гуманных качеств учеников основной школы в этом процессе.
Одним из приоритетных направлений решения этого задания есть гуманизация процесса физического воспитания школьников. Первоочередными ее требованиями являются: признание каждого ребенка высшей ценностью; уважение к уникальности и своеобразию каждого воспитанника; взгляд на личность как на субъект собственного жизнетворчества общечеловеческой и национальной культур; создание в образовательных коллективах атмосферы сотрудничества в отношениях учителей и учеников.
Разработана модель, которая содержит цель, задания, принципы, содержание, составляющие средства, методы, приемы и формы научно-воспитательного влияния. Основные этапы формирования гуманных качеств, психолого-педагогические механизмы развития ценностно-мотивационной сферы учеников.
In dissertation there are theoretical generalization and practical decision of scientific problem of humanizing and process of physical education and forming of human qualities of students. They are carried out in this process.
One of the priority directions of the decision of this task is humanizing of process of physical education of schoolboys. Its near-term requirements are: confession of every child by a higher value; respect is for the unicity and originality of every pupil; to look to personality as on the subject of own life of common to all mankind and national cultures; creation in the educational collectives of atmosphere of collaboration in the relations of teachers and students.
Захист відбувся 26 листопада 2009 року о 15 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль,
вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-25T08:50:21Z
2012-01-25T08:50:21Z
2009-10-26
 
Type Thesis
 
Identifier Гуменюк, С.В. Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання / Сергій Васильович Гуменюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1403
 
Language uk