Запис Детальніше

Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів.
Формирование нравственной культуры как составляющей профессиональной подготовки будущих юристов.
. Formation of Moral Culture as a Component of Vocational Training of the Future Lawyers.
 
Creator Денищик, Олексій Іванович
 
Subject культура
моральна культура майбутніх юристів
професійна етика юриста
формування моральної культури
педагогічні умови
 
Description У дисертації досліджено проблему формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми у філософських, педагогічних, психологічних і юридичних джерелах, визначено особливості формування моральної культури майбутніх юристів у сучасних умовах, уточнено базові поняття дослідження. Розроблено, теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови та модель формування моральної культури майбутніх юристів, визначено критерії та рівні сформованості моральної культури. За результатами дослідження підготовлено науково-методичний посібник щодо підвищення ефективності формування моральної культури майбутніх юристів.
В диссертации исследуется проблема формирования нравственной культуры как составляющей профессиональной подготовки будущих юристов. Проанализировано состояние исследуемой проблемы в философских, педагогических, психологических и юридических источниках, определены особенности формирования нравственной культуры будущих юристов в современных условиях, уточнены базовые понятия исследования, разработаны, теоретически обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия и модель формирования нравственной культуры будущих юристов, определены критерии и уровни сформированности нравственной культуры. По результатам исследования разработано научно-методическое пособие по формированию нравственной культуры будущих юристов.
The condition of the investigated problem in philosophic, pedagogical, psychological and legal sources is analysed in the dissertation, peculiarities of formation of moral culture of the future lawyers under the modern conditions are defined, base concepts of the research are specified. It is established that the moral culture of a lawyer is level of perception of culture of the society and the result of the personality’s, its consciousness development; set of steady knowledge of moral values, principles, rules and norms of moral; measure of formation of socially-necessary moral qualities, skills and abilities of moral behaviour, their display in the course of realisation of professional powers and during off-duty time.
Structural elements of moral culture are defined: culture of moral consciousness, culture of moral relations, culture of moral behaviour and moral activity, moral culture of communication.
The model of the process of formation of moral culture of the future lawyers is developed and checked up experimentally. The basic components are allocated in it: the purpose; pedagogical conditions; formation factors (socialisation, education, self-education, activity, communication); directions, forms and system of innovative methods, ways, means; control subsystem; criteria and levels of formation of moral culture.
Захист відбувся 26 січня 2011 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: каб. 30 (зала засідань), вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.

Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-25T09:31:07Z
2012-01-25T09:31:07Z
2010-12-24
 
Type Thesis
 
Identifier Денищик, О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07- теорія і методика виховання / Олексій Іванович Денищик ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1405
 
Language uk