Запис Детальніше

Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському та російському) дискурсах.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському та російському) дискурсах.
Творчество Оскара Вайлда в литературно-критических (английском, украинском и русском) дискурсах.
The Works of Oscar Wilde in the Literary Critical (the English, the Ukrainian and the Russian) Discourses.
 
Creator Деркач, Галина Степанівна
 
Subject літературно-критична рецепція
дендизм
літературна критика
переклад
творчість О. Вайлда
 
Description Дисертацію присвячено комплексному аналізу літературно-критичного сприйняття особистості та мистецької спадщини Оскара Вайлда в англійському, російському та українському культурних просторах. Введено в науковий обіг невідомі та маловідомі критичні дослідження творчості письменника, а також переклади, які з різних причин не стали об’єктом належної наукової уваги. Систематизовано літературно-критичні праці в Англії, Росії та Україні з кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Проведено аналіз різних форм рецепції (повідомлення у пресі, відгуки, критичні статті, рецензії, переклади). Простежено рецепцію творчості митця в культурній спадщині російських та українських майстрів слова і сцени. Основні критерії та оцінки українських і російських дослідників співвіднесено з англійськими критичними напрацюваннями.
Диссертация посвящена анализу литературно-критического восприятия личности и художественного наследия Оскара Вайлда в английском, русском и украинском культурных пространствах. Введены в научный обиход неизвестные и малоизвестные критические исследования творчества писателя, а также переводы, которые по разным причинам не стали объектами должного научного внимания. Систематизированы литературно-критические наработки Англии, России и Украины с конца ХІХ до начала ХХІ веков. Произведен анализ разных форм рецепции (сообщения в прессе, отзывы, критические статьи, рецензии, переводы). Рассмотрена рецепция творчества английского писателя в культурном наследии русских и украинских мастеров слова и сцены. Главные критерии и оценки русских и украинских исследователей соотнесены с английскими критическими достижениями.
Given thesis considers a comprehensive analysis of literary critical perception of the personality, as well as the writings of Oscar Wilde in the English, the Russian and the Ukrainian cultural environment. It puts in the research circulation some unknown and not so popular critical essays on the works of the writer, together with the translations that were left out of proper scrutiny for some reason. It systematized literary critical studies in England, Russia and Ukraine in the end of the 19th and till the beginning of the 21st century. It analyzed various ways of reception ― articles in the newspapers, reviews, critical essays, translations. It traced reception of the writer’s works in cultural heritage of Russian and Ukrainian masters of literature and drama. The main criteria and estimations of Ukrainian and Russian research workers correlate with the English critical studies.
Захист відбувся 10 червня 2011 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-25T10:08:36Z
2012-01-25T10:08:36Z
2011-05-07
 
Type Thesis
 
Identifier Деркач, Г.С. Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англійському, українському та російському) дискурсах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Галина степанівна Деркач ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1406
 
Language uk