Запис Детальніше

Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Теория и методика графической подготовки студентов инженерных специальностей высших учебных заведений.
Theory and Methods of Graphical Training of Engineering Specialities Students at Higher Educational Establishments.
 
Creator Джеджула, Олена Михайлівна
 
Subject графічна компетентність інженера
графічна діяльність
графічна підготовка студентів
педагогічна система
педагогічні умови
 
Description Дисертація містить результати досліджень теоретичних та методичних основ графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Науково обґрунтовано і розроблено концепцію графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей, за якою з позицій системного, інформаційно-семіотичного, функціонального, особистісно-діяльнісного розкривається сутність змістового та процесуального блоків формування графічних знань та вмінь студентів.
Розроблено модель графічної діяльності майбутнього інженера, що відтворює перебіг психологічних процесів при оперуванні графічними зображеннями.
В диссертации определено, что роль графической подготовки в формировании личностных качеств будущего инженера, его основных компетенций определяется особенностями графической деятельности, которая позволяет: исследовать объекты и явления, абстрагируясь от их свойст; накапливать, сберегать и передавать информацию про эти объекты и явления в графической форме.
В диссертации научно обоснована и разработана концепция графической подготовки студентов инженерных специальностей как теоретическая основа повышения эффективности формирования профессиональных знаний и умений студентов инженерных специальностей. В пределах понятийно-категориальной парадигмы графической подготовки студентов инженерных специальностей исследовано и обосновано содержание понятий: «графическая компетентность инженера», «система графической подготовки», «графическая деятельность», «профессионально важные виды графической деятельности».
Thesis contains the results of research work on theoretical and methodological principles of graphical training of engineering specialities students at higher educational establishments.
The author has scientifically substantiated and developed the concept of engineering specialities students' graphical training. According to it the content and process blocks of students’ graphical knowledge and skill formation are exposed taking into consideration system, information-semiotic, functional, personal-and-activity approach.

The system of future engineers graphical training and pedagogical conditions of its realization are developed and experimentally tested.
Methods of graphical training directed on the forming of professionally important kinds of graphical activity on the basis of interactive technologies are suggested. These methods envisage the use of professionally-oriented tasks with elements of computer engineering, design, ergonomics and future production activity simulation methods.
Захист відбувся 30 листопада 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Contributor ТНПУ ім. В. Гнатюка
 
Date 2012-01-25T12:48:45Z
2012-01-25T12:48:45Z
2007-10-29
 
Type Thesis
 
Identifier Джеджула, О. М. Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів : Автореф. дисерт. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Джеджула ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 42 c.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1407
 
Language uk