Запис Детальніше

Семіологія міжлітературних і міжмистецьких відношень: прототекст “Oliver’s Story” (E. Segal) – український переклад – кіносценарій.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Семіологія міжлітературних і міжмистецьких відношень: прототекст “Oliver’s Story” (E. Segal) – український переклад – кіносценарій.
Семиология межлитературных и межхудожественных отношений: прототекст “Oliver’s Story” (E. Segal) – украинский перевод – киносценарий.
Semiology of interliterary and interartistic relations: prototext “Oliver’s Story” – Ukrainian translation – screenplay.
 
Creator Довбуш, Ольга Іллівна
 
Subject семіотика
інтеркультурний (міжлітературний) переклад
інтракультурний (міжмистецький) переклад
масова література
бестселер
кіносценарій
синтактика
семантика
прагматика
 
Description У дисертації здійснено комплексний аналіз семіотичних вимірів міжлітературних та міжмистецьких відношень при перекладі американського бестселера “Oliver’s Story” на українську мову та мову кіно. Актуальність та новизна дослідження полягають у застосуванні семіотичної методології до компаративістичного аналізу знакових систем першотвору, його українського перекладу та авторського кіносценарію, додатково увиразненого однойменною екранізацією. У центрі уваги знаходяться три «виміри» тексту – синтактика, семантика, прагматика – сукупний і ґрунтовний аналіз яких, дозволяє визначити смислову інваріанту оригіналу. Встановлюється рівень еквівалентності інтеркультурного («Оліверова історія») та інтракультурного (кіносценарію та фільму) перекладів з їх оригіналом “Oliver’s Story”.
В диссертации осуществлен комплексный анализ семиотических измерений межлитературных и межхудожественных отношений при переводе американского бестселлера “Oliver’s Story” на украинский язык и язык кино. Актуальность и новизна исследования заключаются в применении семиотической методологии к компаративистическому анализу знаковых систем оригинала, его украинского перевода, авторского киносценария и экранизации. В центре внимания находятся три «измерения» текста – синтактика, семантика, прагматика – совместный и основательный анализ которых, позволяет определить смысловую инварианту оригинала. Устанавливается уровень эквивалентности интеркультурного («Оліверова історія») и интракультурного (киносценария и фильма) переводов с их прототекстом “Oliver’s Story”.
The thesis deals with the complex analysis of semiotic dimensions of interliterary and interartistic relations in translation of the American bestseller “Oliver’s Story” into the Ukrainian language and film language. The actuality and novelty of the research are caused by the application of semiotic methodology to comparative analysis of sign systems of the source text, its Ukrainian translation, author’s screenplay and film. In the thesis there have been analysed fundamental concepts of semiotics of culture; theoretically grounded main criteria, place, significance and expediency of usage of the semiotic method in comparative literary studies; ascertained its role in the relationships of literature and cinematography. There have been determined three key text dimensions – syntactic, semantic and pragmatic – scrupulous study of which allows to define sense invariant of the original.
Захист відбудеться 8 вересня 2010 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T07:28:06Z
2012-01-26T07:28:06Z
2010-08-06
 
Type Thesis
 
Identifier Довбуш, О.І. Семіологія міжлітературних і міжмистецьких відношень: прототекст "Oliver's Story" (Е. Segal) - український переклад - кіносценарій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 10.1.05- порівняльне літературознавство / Ольга Іллівна Довбуш ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1408
 
Language uk