Запис Детальніше

Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство.
Типология и поэтика сетевой литературы и современное западное литературоведение.
Typology and Poetics of Network Literature and Contemporary Western Literary Criticism.
 
Creator Завадський, Юрій Романович
 
Subject мережева література
постмодернізм
гіпертекст
конкретна поезія
наратив
автор
читач
читання
поетика
типологія
нелінійний
мультимедійний
 
Description У дисертації досліджуються особливості мережевої літератури як підвиду художньої літератури, що твориться, зберігається та сприймається у віртуальному середовищі та не може бути реалізований поза ним.
У роботі аналізуються головні праці сучасних західних літературознавців, що присвячені проблемам мережевої літератури, вказуються їхні сильні та слабкі сторони та вивчаються перспективи впровадження запропонованих в них термінів та методологій для дослідження мережевої літератури в українському літературознавстві. Ґрунтовно вивчаються типологічні особливості мережевої літератури та визначаються головні одиниці мережевого літературного тексту.
Важливе місце в роботі займає дослідження поетики творів мережевої літератури, вивчення процесу читання мережевого літературного тексту та ролей автора й читача на шляху його творення та сприймання. Особлива увага приділяється українському виміру мережевої літератури, що включає вивчення відомих зразків мережевої літератури в українському мистецькому просторі та окреслення стану наукового осягнення мережевої літератури українським літературознавством.
В диссертации изучаются особенности сетевой литературы як подвида художественной литературы, которая творится, хранится и воспринимается в виртуальной среде и не может быть реализована вне её. Диссертант предлагает собственный термин для обозначения массива подобного рода литературных сочинений – „мережева література” („сетевая литература”), поскольку в украинском литературоведении подобного термина ещё не существует.
В работе анализируются главные труды современных западных литературоведов, которые посвящены проблемам сетевой литературы, указываются их сильные и слабые стороны и изучаются перспективы внедрения методологий и иноязычных терминов для изучения сетевой литературы в украинском литературоведении. Детально изучаются главные типологические особенности сетевой литературы и определяются основные функциональные единицы сетевого литературного текста. Вычленение етих единиц имеет большое значение для дальшей работы по изучению сетевой литературы.
The peculiarities of network literature as a subtype of fiction which is created, saved, perceived in the virtual envorinment and cannot be realized beyond it, are investigated in the thesis. The main works which are dedicated to the problems of network literature by contemporary western scholars are analyzed, their strong and weak sides are pointed out and prospects of application of suggested in them terms and methodologies for investigation of network literature in Ukrainian literary criticism are studied. The typological peculiarities of network literature are thoroughly studied and the main elements of a network literary text are defined. The investigation of poetics of network literary texts, the study of their reading process and the author’s and reader’s positions on the way of their creation and perception play an important role. Special attention is paid to the Ukrainian dimension of network literature which includes the study of prominent examples of network literature in Ukrainian artistic full play and the degree of scientific comprehension of network literaure by Ukrainian literary criticism.
Захист відбувся “__” _____________ 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027 м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, тел.33-47-25).
З дисератцією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (46027 м.Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T08:30:21Z
2012-01-26T08:30:21Z
2006
 
Type Thesis
 
Identifier Завадський, Ю. Р. Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю. Р. Завадський ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1413
 
Language uk