Запис Детальніше

Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські міфи в романах «Мобі Дік» та «Злочин і кара».

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські міфи в романах «Мобі Дік» та «Злочин і кара».
Герман Мелвилл и Федор Достоевский. Авторские мифы в романах «Моби Дик» и «Преступление и наказание».
Herman Melville and Fyodor Dostoevsky. The authorial myths in the novels Moby-Dick and Crime and Punishment.
 
Creator Калініченко, Михайло Михайлович
 
Subject авторський міф
логоцентризм
діалог
деконструкція
художня онтологія
родова рефлексія
хронотоп
стратегія тексту
 
Description У дисертації досліджується типологія авторських міфів у романах «Мобі Дік» та «Злочин і кара». Авторський міф розглядається як художнє втілення складної взаємодії позасвідомого (неусвідомленого відтворення міфологічних моделей, схем і мотивів) та їх митецької творчої рецепції, свідомої орієнтації митця на міфологізацію буття.
Увиразнено наукову значущість типологічного вивчення конкретики процесів авторизації міфу, сутності й функціонування авторських міфів Мелвілла і Достоєвського. Визначено соціокультурні, індивідуально-психологічні витоки авторських міфів митців, їх типологічну подібність як міфів децентрованих та інтерсуб’єктних, споріднених у художній онтології. Простежено прояви типологічної схожості і відмінності міфопоетики романів «Мобі Дік» та «Злочин і кара» на рівнях родової сутності, особливостей хронотопу і стратегій текстів.
В диссертации исследуется типология авторских мифов в романах «Моби Дик» и «Преступление и наказание». Актуальность темы обоснована результатами изучения компаративистского дискурса, создававшегося еще с 80-х годов ХIX столетия усилиями англо-американских исследователей романа «Моби Дик».
Авторский миф трактуется как художественное воплощение результатов взаимодействия мифологических моделей, схем и мотивов с авторской установкой на мифологизацию бытия. Осуществлен анализ теоретических принципов мифокритических (США) и мифопоэтических (от наследия русского религиозно-философского ренессанса и символистской критики до постсоветского историко-литературного контекста) исследований романов «Моби Дик» и «Преступление и наказание». Выявлена теоретическая и историко-литературная значимость перехода от изучения мифологического субстрата этих произведений к исследованию конкретики процессов авторизации мифа, сущности и типологической близости индивидуального мифотворчества Мелвилла и Достоевского.
The dissertation investigates the typology of the authorial myths in the novels Moby-Dick and Crime and Punishment. An authorial myth is regarded as an artistic embodiment of a complex interaction of the subconscious (involuntary reproduction of mythological models, forms and structures) and their creative reception resulted in a conscious and deliberate artistic orientation of a writer towards mythologization of existence. An authorial myth determines idea concepts and artistic forms; it generates not only the mythopoetics of individual literary works but also the overall mythopoetics of creative work of concrete masters of letters.
The scholarly significance of typological research of specific processes of myth authorization and the essence and functions of the authorial myths created by Melville and Dostoevsky are highlighted in the dissertation. The study defines the social and cultural as well as the individual psychological origins of the authorial myths of both writers, and investigates the typological similarities of these myths as de-centered and inter-subjective, closely related in their artistic ontology.
Manifestations of typological similarities and distinctions of the mythopoetics of Moby-Dick and Crime and Punishment are outlined on the levels of the genre substance, features of the chronotopes and the text strategies.
Захист відбувся 13 лютого 2009 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T08:39:35Z
2012-01-26T08:39:35Z
2009-01-06
 
Type Thesis
 
Identifier Калініченко, М. М. Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські міфи в романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / М. М. Калініченко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1414
 
Language uk