Запис Детальніше

Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників в процесі професійної підготовки.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників в процесі професійної підготовки.
Формирование умений иноязычного делового общения будущих социальных работников в процессе профессиональной подготовки.
Formation of skills of foreign business communication of future social workers in the process of professional training.
 
Creator Канюк, Олександра Любомирівна
 
Subject професійна підготовка
соціальний працівник
професійно-ділове спілкування
уміння іншомовного ділового спілкування
соціокультурний підхід
 
Description У дисертації досліджено проблему формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Охарактеризовано особливості комунікативної діяльності соціальних працівників, розкрито суть і функції ділового спілкування у професійній діяльності фахівців соціальної роботи, виокремлено основні вміння ділового професійного спілкування. Обґрунтовано роль і місце іншомовного ділового спілкування у професійній підготовці сучасних фахівців, проаналізовано основні наукові підходи до іншомовної освіти майбутніх фахівців, розроблено і апробовано модель формування умінь іншомовного ділового спілкування соціальних працівників в процесі професійної підготовки, визначено організаційно-педагогічні умови, дотримання яких забезпечує ефективне формування вмінь іншомовного ділового спілкування. Визначено критерії та показники рівнів сформованості вмінь іншомовного ділового спілкування.
Диссертация посвящена вопросам формирования умений иноязычного делового общения будущих специалистов социальной работы в процессе профессиональной подготовки в высшем учебном заведении.
В диссертации раскрыта сущность социальной работы, роль коммуникативной деятельности в структуре профессиональной деятельности социального работника как важнейшего инструмента технологии социальной работы. Проанализированы особенности профессионального делового общения и его виды (деловая беседа, совещание, переговоры, телефонная беседа, деловая переписка, оформление документов).
The problem of formation of skills of foreign business communication of future social work specialists in the process of professional training in the higher educational establishment has been considered in the scientific thesis. The peculiarities of communicative activity of social workers have been characterised, the essence and functions of business communication in the professional activity of social work specialists have been disclosed, the main skills of business professional communication have been defined. The role and place of foreign business communication in the professional training of modern specialists have been grounded, the main scientific approaches to the foreign language education of future specialists have been analysed, the model of the system of formation of skills of foreign business communication of social workers in the process of professional training has been developed and approbated, the pedagogic conditions have been defined, the keeping of which provides the effective formation of skills of foreign business communication.
The conducted research shows, that the developed system of formation of skill of foreign business communication, which is being realized within the defined pedagogic conditions, provides the formation of a higher level of skill of foreign business communication then in the traditional system of learning.
Захист відбувся “29” січня 2010 р. о 12.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T11:03:57Z
2012-01-26T11:03:57Z
2009-12-29
 
Type Thesis
 
Identifier Канюк, О.Л. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки : автореф. ... канд. філол. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Олександра Любомирівна Канюк ; Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка; наук. кер. І. В. Козубовська. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1415
 
Language uk