Запис Детальніше

Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності.
Формирование информационной культуры будущих учителей в учебной деятельности.
Formation of the information culture of intending teachers in study process.
 
Creator Клименко, Анатолій Олегович
 
Subject інформаційна культура педагога
інформаційні технології
інформатизація освітнього процесу
інформаційно-аналітичні вміння
формування інформаційної культури
 
Description У дисертації досліджено стан наукової розробки проблеми інформаційної культури в педагогічній теорії та практиці, встановлено педагогічну сутність поняття “інформаційна культура педагога”, виокремлено й охарактеризовано критерії та показники рівня її сформованості, визначено та проаналізовано специфіку її формування у майбутніх педагогів, теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально апробовано технологію формування інформаційної культури учителів.
В диссертации исследовано состояние научной разработки проблемы информационной культуры в педагогической теории и практике, установлена педагогическая сущность понятия “информационная культура учителя”, выделены и охарактеризованы критерии и показатели уровня сформированности, проанализирована специфика ее формирования у будущих педагогов, теоретически обоснована, разработана и экспериментально апробирована технология формирования информационной культуры учителей.
The dissertation is dedicated to the scientific problem of information culture of the intending teachers. The position of this scientific problem in the pedagogical theory and practice has been researched in this work. Despite the fact that the interest to information culture as a phenomenon appeared in the 1980’s, the Ukrainian state has declared its support to the investigating the theme only at the end of the 1990’s. The scientific achievements of the Ukrainian pedagogy in the sphere of informatization of the society and system of education, essence of the modern information technologies, their implementation into the process of study, contents of the term “information culture”, psychological and pedagogical conditions of its formation have created a theoretical base, resulted in practical experience, which altogether serve as a ground for further investigations in this field.
Захист відбувся 29 жовтня 2010 р. о 14.30 год. на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T12:27:38Z
2012-01-26T12:27:38Z
2010-09-29
 
Type Thesis
 
Identifier Клименко, А.О. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Анатолій Олегович Клименко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1417
 
Language uk