Запис Детальніше

Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини.
Профессиональная подготовка старшеклассников в заведениях среднего образования второй ступени Германии.
Vocational Training of the Senior Secondary School Students in the Second-Level Educational Establishments of Germany.
 
Creator Козак, Тетяна Богданівна
 
Subject професійна підготовка старшокласників
заклади середньої освіти другого ступеня Німеччини
дуальна система освіти
організація
зміст
форми та методи професійної підготовки
 
Description У дисертації узагальнено основні філософські та педагогічні концепції початкової професійної освіти Німеччини. Виокремлено й охарактеризовано основні періоди становлення початкової професійної освіти, розкрито особливості її розвитку на сучасному етапі. Подано загальну характеристику структури управління професійною підготовкою старшокласників. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення й основні джерела фінансування закладів середньої освіти другого ступеня Німеччини. Охарактеризовано особливості організації, зміст, форми та методи професійної підготовки старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини.
Здійснено порівняльний аналіз професійної підготовки старшокласників в Україні та Німеччині, виявлено прогресивні ідеї досвіду професійної підготовки старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини та визначено можливості їх реалізації в освітньому просторі України.
В диссертации обобщены основные философские и педагогические концепции начального профессионального образования в Германии. Выделены и охарактеризованы основные периоды становления начального профессионального образования, раскрыты особенности его развития на современном этапе. Подано общую характеристику структуры управления профессиональной подготовкой старшеклассников. Проанализировано нормативно-правовое обеспечение и основные источники финансирования заведений среднего образования второй ступени Германии. Охарактеризованы особенности организации, содержания, формы и методы профессиональной подготовки учеников старших классов в заведениях среднего образования второй ступени в Германии.
The thesis identifies and summarizes the basic philosophical and pedagogical conceptions of German elementary vocational education. It characterizes the formation and development of the process of primary vocational education. In addition it describes the main periods of its development: 1869-1932 – the initial-forming stage, 1933-1944 – the technical and regulatory stage, 1945-1960 – the structural-reorganizational stage, 1961-1989 – renewable-legislative stage, 1990-present – the uniting-modernizational stage.
The thesis gives the general characteristics of the management structure of German senior students’ vocational education. This structure includes five levels: the federal government; the Federal Institute for Professional Education; the relevant authorities of employers and trade unions; regional self-government bodies in economic affairs; and the vocational schools and enterprises. Regulative support and main financing sources of German second-level educational establishments are analyzed. It was found that the range of powers for financing the professional training of senior students are distributed among state, local authorities and business owners.
Захист дисертації відбувся 30 травня 2011 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-26T12:49:42Z
2012-01-26T12:49:42Z
2011-04-29
 
Type Thesis
 
Identifier Козак, Т.Б. Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступення Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Тетяна Богданівна Козак ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1419
 
Language uk