Запис Детальніше

Типологія англійського та українського натуралізму кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проблематика, поетика.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Типологія англійського та українського натуралізму кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проблематика, поетика.
Типология английского и украинского натурализма конца ХІХ – начала ХХ вв.: проблематика, поэтика.
Typology of English and Ukrainian Naturalism of the End of the 19-th – Beginning of the 20-th Centuries: Problems, Poetics.
 
Creator Косило, Наталія Володимирівна
 
Subject натуралізм
детермінізм
філософія позитивізму
спадковість
література нетрів
суспільне дно
 
Description Дисертація присвячена дослідженню сутності явища натуралізму в європейській літературі та вітчизняній літературі зокрема. З’ясовуються його аналогії та відмінності з системою реалізму, а також виявляються найважливіші передумови становлення та основні етапи розвитку цього напряму. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта натуралістичного мистецтва. Порівняльні дослідження виявили суспільно-, літературно-, а також психологічно-типологічні збіги у творчості Дж. Мура, Дж. Гіссінга, А. Моррісона та І. Франка на рівні тематики, проблематики, сюжету, героїв, форми, що дозволило з’ясувати суголосні тенденції розвитку англійської та української літератур кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Диссертация посвящена исследованию сущности явления натурализма в европейской литературе и отечественной литературе в частности. Выясняются его аналогии и отличия от системы реализма, а также выявляются самые важные предпосылки становления и основные этапы развития этого направления. На базе современных принципов литературоведческой компаративистики раскрыты особенности национальных вариантов и мирового инварианта натуралистического искусства. Сравнительные исследования выявили общественно-, литературно-, а также психологическо-типологические совпадения в творчестве Дж. Мура, Дж. Гиссинга, А. Моррисона и И. Франко на уровне тематики, проблематики, сюжета, героев, формы, что позволило обнаружить общие тенденции развития английской и украинской литератур конца ХІХ – начала ХХ вв.
The thesis deals with the investigation of such phenomenon as naturalism in the European literature and Ukrainian literature in particular. Much attention is paid to its main premises of appearance, basic stages of development, its analogies and differences with realism and other literary trends. The analysis of the national variants and world invariant of naturalism has been made on the basis of modern comparative literary criticism.
Comparison of typological features in the writings of the English and Ukrainian naturalists demonstrates that naturalism in both countries was often the object of wide literary-philosophical polemics and sharp (mainly preconceived) criticism.
Захист відбувся 11 листопада 2010 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-27T11:23:02Z
2012-01-27T11:23:02Z
2010-10-06
 
Type Thesis
 
Identifier Косило, Н.В. Типологія англійського та українського натуралізму кінця ХІХ - початку ХХ ст.: проблематика , поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Наталія Володимирівна Косило ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1424
 
Language uk