Запис Детальніше

Підліткова проблематика в повоєнній українській та американській прозі: компаративні аспекти.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підліткова проблематика в повоєнній українській та американській прозі: компаративні аспекти.
Подростковая проблематика в послевоенной украинской и американской прозе: компаративные аспекты.
Juvenile problem in post-war Ukrainian and American prose: comparative aspects.
 
Creator Котовська, Таміла Іванівна
 
Subject особистість
ідентичність
багатокультурність
комунікація
типологія
мінливість
відчуження
внутрішній світ людини
підліткова проблематика
 
Description Дисертацію присвячено висвітленню трансформації ідентичності підлітків за різних умов соціально-культурної дійсності в США і в Україні періоду Радянського Союзу; вибір стереотипів доцільної їх поведінки в ситуаціях підліткового дозрівання, на противагу стійкій ідентичності дорослих.
Переосмислюючи підліткову проблематику в повоєнній українській та американській прозі, увиразнено компаративний зріз зближення віддалених культур, подано модель такої дискурсивної практики. При цьому показано роль української діаспори в урізноманітненні контактів для зближення культур у форматі підліткового становлення особистості, систематизовано значення художнього досвіду Дж.Д.Селінджера для українських прозаїків крізь призму «зустрічних взаємин», окреслено вектори національного пробудження у віддалене зарубіжжя (В.Дрозд, М.Вінграновський, Ю.Тарнавський, Б.Бойчук).
Диссертация посвящена освещению трансформации идентичности подростков при разных условиях социально-культурной действительности в США и в Украине периода Советского Союза; выбор стереотипов целесообразного их поведения в ситуациях подросткового созревания, в противоположность стойкой идентичности взрослых. Переосмысливая подростковую проблематику в послевоенной украинской и американской прозе, выяснен компаративный срез сближения отдаленных культур, представлена модель такой дискурсивной практики.
При этом показана роль украинской диаспоры в создании разнообразия контактов для сближения культур в формате подросткового становления личности, систематизировано значение художественного опыта Дж.Д.Селинджера для украинских прозаиков сквозь призму "встречных взаимоотношений", очерчены векторы национального пробуждения в отдаленное зарубежье (В.Дрозд, Г.Винграновский, Ю.Тарнавский, Б.Бойчук).
Literature. – Ternopil National Pedagogical Unsversity named after Volodymyr Hnatyuk, Ternopil, 2010.
The dissertation is dedicated to the elucidation of transformation of teenagers’ identity at different terms of social and cultural reality in the USA and in Ukraine of Soviet Union period; the choice of stereotypes of their expedient behavior in the situations of the juvenile ripening, to counterbalance the proof identity of adults. Having reinterpreted the juvenile problem in post war Ukrainian and American prose, the comparative cut of rapprochement of remote cultures is underlined and the model of such discursive practice is given.
Herewith, the role of the Ukrainian diaspora in creation of variety of contacts for rapprochement of cultures in the format of the juvenile becoming of personality is shown. The value of J.D. Salinger’s artistic experience for Ukrainian prose writers through the prism of “meeting mutual relations” is systematized and the vectors of the national awakening in remote foreignness are outlined (V.Drosd, M.Vinhranovskyi, Y.Tarnavskyi, B.Boychuk).
Захист відбувся 9 вересня 2010 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-27T11:34:15Z
2012-01-27T11:34:15Z
2010-08-06
 
Type Thesis
 
Identifier Котовська, Т.І. Підліткова проблематика в повоєнній українській та американській прозі : компаративні аспект0 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 10.1.05- порівняльне літературознавство / Таміла Іванівна Котовська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1425
 
Language uk