Запис Детальніше

Рецепція творчості Карла Сендберга у радянському і пострадянському просторі.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Рецепція творчості Карла Сендберга у радянському і пострадянському просторі.
Рецепция творчества Карла Сэндберга в советском и постсоветском пространстве.
The reception of Carl Sandburg`s works in the soviet and postsoviet countries.
 
Creator Кошіль, Наталія Євгенівна
 
Subject літературна рецепція
поезія США
верлібр
поетичний реалізм
інтерпретація
діалоговість
мультикультуралізм
 
Description Дисертація присвячена дослідженню рецепції творчості Карла Сендберґа у радянському і пострадянському просторі. Простежується формування творчості Карла Сендберґа під впливом різних стильових течій американської поезії ХХ століття. Здійснюється аналіз динаміки літератур-ної рецепції Карла Сендберґа англомовними, українськомовними і російськомовними літературо-знавцями і критиками. Визначається роль перекладу у літературній рецепції; аналізуються особ-ливості верлібрової поезії, а також її функціонування в американському і українському літератур-ному контекстах; акцентується увага на діалоговості культури (українсько-американському діало-зі) у сучасному літературознавстві. Вперше досліджуються на лінгво-літературознавчому рівнях переклади поезій Карла Сендберґа українськими авторами.
Диссертация посвящена исследованию рецепции творчества Карла Сэндберга в советском и постсоветском пространстве. Исследуется процесс формирования творчества Карла Сэндберга в контексте различных стилевых течений американской поэзии ХХ века. Осуществлен анализ дина-мики литературной рецепции Карла Сэндберга англоязычными, украинскими и русскими истори-ками литературы и критиками. Учитывается роль перевода в литературной рецепции; анализиру-ются особенности верлибра в поэзии, а также его функционирование в американском и украин-ском литературных контекстах; особое внимание уделено диалогичности культуры (украинско-американскому диалогу) в современном литературоведении. Впервые исследуются на лингво-литературоведческом уровнях переводы поэзии Карла Сэндберга украинскими авторами.
The Thesis is dedicated to the research of the reception of Carl Sandburg`s works in the soviet and postsoviet countries. It studies the formation of Carl Sandburg`s poetry in the context of different style trends in the American literature of the 20th century. The main motifs of Carl Sandburg`s works are de-fined and the prior attention is concentrated on his style evolution and on democratic bent of his works.
The dissertation deals with the analysis of the American scholars` in literature assessments of Carl Sandburg`s writings, of the new poetic forms introduced by that author, of the peculiarities of the literary critics` and readers` reception of Carl Sandburg`s poems in his country. The amplitude of estimations by the US recipients interested in Carl Sandburg`s persona- lity, creative work and heritage is lined by the prestige of Theodore Dreiser, Ronald Reagan and other prominent figures. Notwithstanding the most sharp assessments of Carl Sandburg`s works by some American literary critics the concepts of the “fol-lower of Walt Whitman”, “reformer of the American poetry”, “the first poet of America of the 20th cen-tury”, “patriarch of the American poetry” are defined as dominating in appreciating his works.
Захист відбувся “12” жовтня 2006р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічно-му університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-27T12:03:23Z
2012-01-27T12:03:23Z
2006-09-11
 
Type Thesis
 
Identifier Кошіль, Н. Є. Рецепція творчості Карла Сендберга у радянському і пострадянському просторі : Автореф. дис. .... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. Є. Кошіль ; ТНПУ ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 19 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1427
 
Language uk