Запис Детальніше

Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти (ХХ століття).
Теоретические и методические основы формирования в учащихся научной картины мира в истории развития школьного образования (ХХ столетие).
Theoretical and methodical fundamentals of formation of pupils’ scientific outlook in the history of the school education’s development (The XX-th century).
 
Creator Кузьменко, Василь Васильович
 
Subject зміст освіти
наукова картина світу
міжпредметні зв’язки
світосприйняття
інтеграція
знання
світобачення
трудове і виробниче навчання
комплексна система навчання
предметна система навчання
підручники
матеріально-технічне забезпечення
 
Description У дисертації досліджено історико-педагогічні проблеми формування в учнів наукової картини світу в розвитку шкільної освіти на українських землях у ХХ столітті. На основі вивчення й аналізу джерельної бази окреслено методологічні підходи і теоретико-методичні засади формування в учнів наукової картини світу як продукту теоретичної й практичної діяльності; визначено структурні компоненти й чинники, котрі впливали в ХХ столітті на досліджуваний процес; охарактеризовано вплив змісту шкільної освіти, форм, методів та засобів навчання; визначено позитивний та негативний вплив зовнішніх умов на формування в учнів наукової картини світу в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи України в різні історичні етапи; сформульовано положення й висновки про ґенезу формування наукової картини світу, котрі дають підстави для усвідомлення, аналізу і прогнозування навчально-виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі; доведено ефективний вплив на формування в учнів цілісної наукової картини світу таких інтеграторів знань як комплексна система навчання, міжпредметні зв’язки, метод проектів, дослідницька та експериментальна роботи, трудове, виробниче та профільне навчання й проілюстровано можливості їх застосування на практиці; розроблено й видано програму спецкурсу й навчальні посібники для студентів й учителів.
В диссертации исследованы историко-педагогические проблемы формирования научной картины мира у учащихся в школьном образовании Украины ХХ столетия. На основе изучения и анализа научной литературы, архивных документов, педагогической практики определены и охарактеризованы методологические подходы и теоретико-методические основы формирования у школьников научной картины мира как продукта теоретической и практической деятельности учащихся.
В основе диссертации лежит идея познания личностью действительности, сущность познавательного процесса и его многогранный характер; принцип единства исторического и логического; системный подход к формированию научной картины мира как продукта разноплановой деятельности человека и его творчества, аккумулирующего единство и многогранность мира; психологические аспекты формирования у человека научной картины мира; основные идеи, отражающие развитие природы и науки как сложного и динамического процесса, которые обеспечивают целостность исследования и определяют содержание, формы и методы обучения, пути развития и организацию образования в общеобразовательных школах.
The dissertation researches historical and pedagogical problems of formation pupils’ scientific outlook in the development of school education in Ukraine in the XX-th century.
Theoretical significance of the investigation:
– on the basis of learning and analysis of scientific sources in dissertation have been outlined methodological approaches, theoretical and methodical fundamentals of formation the pupils’ scientific outlook as a product of theoretical and practical activities;
– have been defined structural components and reasons which influenced on the researched process in the XX-th century: among which the influence of school education’s content, it’s shapes, methods and ways of teaching;
– has been determined positive and negative influence of external conditions on formation of pupils’ scientific outlook in the educational and upbringing process in contemporary secondary school in Ukraine at different historical stages;
– the statuses and conclusions about the genesis of scientific outlook’s, formations which gave us reasons for understanding, analysis and forecast of educational and upbringing process in Contemporary secondary school has been formulated;
– has been proved the effective influence of integral scientific outlook on the pupils such integrators of knowledge as: complex system of teaching, intersubject relations, method of projects, research and experimental work, labour, handicraft and profile education and the possibilities of their usage in practice have been illustrated.
Practical importance of obtained result implies in the creation of the curriculum didactic programme of special course, methodical recommendations for the created system implementation for students and teachers.
Захист відбувся 27 листопада 2009 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-27T12:38:06Z
2012-01-27T12:38:06Z
2009-10-26
 
Type Thesis
 
Identifier Кузьменко, В. В. Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної освіти ( ХХ століття ) : автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / В. В. Кузьменко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 44 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1430
 
Language uk