Запис Детальніше

Удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області
 
Creator Присяжнюк, О. Ф.
Prisyzhnyuk, O.
 
Subject сільське господарство
економіка
система
адміністративний менеджмент
управління
галузі
agriculture
economy
system
administrative management
management
sectors
 
Description The formation of a perfect system of administrative management sectors of agriculture is a priority that is primarily due to the necessity of providing the population with quality and affordable food, and industrial enterprises with raw materials for their functioning, development and the state budget. The article discusses the features of the current system of administrative management sectors of agriculture Zhytomyr region, revealed its problematic aspects, justified their negative impact on the economic indicators of the development of agriculture in the region and suggested ways of improvement. Thus, the main directions of improvement of the system of administrative management agricultural sectors of the region are: a focus on management associated with the implementation and facilitation of the implementation of agricultural projects; strengthening of the role of marketing process when implementing the main functions of administrative management by focusing special attention on the problem of pricing in sales of livestock and crop production; ensuring the improvement of the system of administrative management of crop and livestock production through the creation of separate sphere of management – promotion of organic production, which plays a significant role in ensuring the quality and usefulness of products for the population of the region and the country as a whole.
Формування досконалої системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства має пріоритетне значення, що пов’язано перш за все з потребою забезпечення населення якісними та доступними за цінами продуктами харчування, а промислових підприємств – сировиною для їх функціонування, розвитку та наповнення державного бюджету. У статті розглядаються особливості сформованої на сьогодні системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області, виявлено її проблемні аспекти, обґрунтовано їх негативний вплив на економічні показники розвитку сільського господарства регіону та запропоновано напрями її удосконалення. Так, основними напрямами удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства регіону є: акцентування уваги на сфері управління, пов’язаній з впровадженням та сприянням реалізації сільськогосподарських проектів; посилення ролі маркетингового процесу при реалізації основних функцій адміністративного менеджменту шляхом зосередження особливої уваги на проблемі ціноутворення при реалізації продукції тваринництва та рослинництва; забезпечення удосконалення системи адміністративного менеджменту рослинництва та тваринництва шляхом створення окремої сфери управління – стимулювання органічного виробництва, що відіграє значну роль у забезпеченні якості та користі продукції для населення регіону та країни в цілому.
 
Date 2015-12-18T07:37:37Z
2015-12-18T07:37:37Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Присяжнюк О. Ф. Удосконалення системи адміністративного менеджменту галузей сільського господарства Житомирської області / О. Ф. Присяжнюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 18. – С. 36–39.
2306-6814
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3144
 
Language uk
 
Publisher Чорноморський державний університет імені Петра Могили; ДКС Центр