Запис Детальніше

Нові підходи в управлінні регіональним розвитком

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Нові підходи в управлінні регіональним розвитком
 
Creator Масловська, Л. Ц.
Maslovska, L.
 
Subject регіон
регіональний розвиток
регіональний менеджмент
територіальні інтереси
індикативне планування
саморозвиток
інструменти управління
організаційно-економічний механізм
region
regional development
regional management
territorial interests
indicative planning
self-development
management instruments
organizational and economic mechanism
 
Description Emphasis is laid on the necessity of renovating management of regional development under the federalization and separatism. The necessity of the interdependent and coordinated state and territorial management of Ukraine’s regions in the context of ensuring the integrity of the national socio-economic system and territorial interests has been substantiated. The author has suggested accomplishing state management of the regions through indicative planning and classified the instruments of regional management as active and passive ones. The purpose-oriented points of the indicative planning for the long-term development of the regions have been determined. The author has also suggested the conceptual substantiation of the content of regional management which must be based on the specified regional priorities and accomplished on the principles of self-development. The essence of regional interests and their effects on the character and rate of positive improvements in the region have been revealed. The integrated organizational and economic mechanism of managing regions as spatial forms of organizing the activities of the social medium has been suggested.
Акцентовано на необхідності оновлення управління регіональним розвитком в умовах загострення проблем федералізації і сепаратизму. Обґрунтовано необхідність взаємопов’язаного і узгодженого державного та територіального управління регіонами України у контексті забезпечення цілісності вітчизняної соціально-економічної системи та територіальних інтересів. Запропоновано здійснювати державне управління регіонами шляхом індикативного планування, класифіковано інструменти управління регіонами на активні і пасивні. Визначено цільові орієнтири індикативного планування перспективного розвитку регіонів. Дано концептуальне обґрунтування змісту регіонального менеджменту, який має ґрунтуватися на визначених регіональних пріоритетах та здійснюватися на засадах саморозвитку. Розкрито сутність регіональних інтересів та їх вплив на характер і темпи позитивних зрушень в регіоні. Запропоновано комплексний організаційно-економічний механізм управління регіонами як просторовими формами організації діяльності соціуму.
 
Date 2015-12-18T07:16:42Z
2015-12-18T07:16:42Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Масловська Л. Ц. Нові підходи в управлінні регіональним розвитком / Л. Ц. Масловська // Економічний простір. – 2014. – № 87. – С. 83–90.
2224-6282
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3143
 
Language uk
 
Publisher Придніпровська державна академія будівництва та архітектури