Запис Детальніше

Бюджетна система

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Бюджетна система
 
Creator Дема, Д. І.
Фещенко, Н. М.
Шубенко, І. А.
Dema, D.
Feshchenko, N.
Shubenko, I.
 
Subject державний бюджет
місцевий бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
міжбюджетні відносини
міжбюджетні трансферти
доходи
видатки
дефіцит бюджету
державний борг
бюджетний процес
бюджетне фінансування
оперативні фінансові органи
бюджетний контроль
state budget
local budget
budgetary system
budgetary mode
intergovernmental relations
intergovernmental transfers
revenues
expenditures
deficit of budget
public debt
budgetary process
budgetary financing
operational financial bodies
budgetary control
 
Description The textbook covers the economic content, nature, essence and target of budget and budget system in state economy, forming income and expenditures of different budget levels, budget deficit and the state debt; it was considered the organization of the budget process in Ukraine and control of the budget implementation. The peculiarity of the textbook is its practical direction, tests and tasks for seminars and tasks for selfreference work of students. The textbook material is appointed for teachers and students of higher educational establishments of financial and economic direction.
У посібнику розкрито економічний зміст, природу, суть та призначення бюджету і бюджетної системи в економіці держави, формування доходів і видатків бюджетів різних рівнів, бюджетного дефіциту і державного боргу, розглянуто організацію бюджетного процесу в Україні та контроль за виконанням бюджету. Особливістю посібника є його практичне спрямування, наявність тестів, завдань для семінарських занять і самостійної роботи студентів. Матеріал посібника розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування.
 
Date 2016-01-05T07:20:21Z
2016-01-05T07:20:21Z
2014
 
Type Schoolbook
 
Identifier Дема Д. І. Бюджетна система : навч. посіб. / Д. І. Дема, Н. М. Фещенко, І. А. Шубенко ; за заг. ред. Д. І. Деми. – Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 500 с.
978–966–8706–70-7
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3183
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет