Запис Детальніше

Programme-aimed management in the agrarian sector of economics

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Programme-aimed management in the agrarian sector of economics
 
Creator Feshchenko, N.
Фещенко, Н. М.
 
Subject strategic planning
programme-aimed management
balance-economic imitation modeling
national monitoring in AIC development
aimed complex programmes
strategy of planning agricultural development
стратегічне планування
програмно-цільове управління
балансово-економічне імітаційне моделювання
моніторинг регіонального розвитку АПК
цільові комплексні програми
стратегія планування сільськогосподарського розвитку
стратегическое планирование
программно-целевое управление
балансово-экономическое имитационное моделирование
мониторинг регионального развития АПК
целевые комплексные программы
стратегия планирования сельскохозяйственного развития
 
Description Визначено методичний інструментарій програмно-цільового управління аграрним сектором економіки регіону, який ґрунтується на імітаційному моделюванні виробничо-економічних і соціальних процесів. Розроблено алгоритм системи прогнозування, планування та формування цільових комплексних програм розвитку АПК, що відрізняється від вже відомих системним комплексним підходом до його побудови, та включає в себе розширений набір факторів, стратегій, механізм зворотно-поступального моделювання змінних умов зовнішнього середовища і коригування завдань програмно-цільового управління АПК регіону.
Определен методический инструментарий программно-целевого управления аграрным сектором экономики региона, базирующийся на имитационном моделировании производственно-экономических и социальных процессов. Разработан алгоритм системы прогнозирования, планирования и формирования целевых комплексных программ развития АПК, отличающийся от известных системным комплексным подходом к его построению и включающий в себя расширенный набор факторов, стратегий, механизм возвратно-поступательного моделирования меняющихся условий внешней среды и корректировки задач программно-целевого управления АПК региона.
Methodological instruments of the programme-aimed management of the regional agrarian sector of economics basing on imitational modeling of production-economic and social processes were worked out. It was developed the algo-rithm of process in forecasting, planning and forming aimed complex programmes of AIC development which varies with the already known systematic complex approach to its construction, including broadening factors systems, strategies, mechanism of conversely-progressive modeling changeable conditions of environment and correcting tasks of programme-aimed management of regional AIC.
 
Date 2016-02-08T12:15:40Z
2016-02-08T12:15:40Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Feshchenko N. Programme-aimed management in the agrarian sector of economics [Електронний ресурс] / N. Feshchenko // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. журн. – 2015. – Вип. 5. – С. 255–265. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/52.pdf.
2413-3965
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3275
 
Language en
 
Publisher Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського