Запис Детальніше

Обгрунтування параметрів камери газоутворення газогенератора, адаптованого до сировини рослинного походження

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Обгрунтування параметрів камери газоутворення газогенератора, адаптованого до сировини рослинного походження
 
Creator Цивенкова, Н. М.
Tsyvenkova, N.
 
Subject сушарка зернова
камера газоутворення
прямопотоковий газогенератор
солома-січка
конструктивно-технологічні параметри
режим газоповітряного дуття
grain-dryer
gasification chamber
downdraft gas producer
chopped straw
constructive and technological parameters
gas blowing mode
сушилка зерновая
камера газообразования
прямоточный газогенетор
солома-сечка
конструктивно-технологические параметры
режим газовоздушного дутья
 
Description The thesis focused on the problem of increasing the efficiency of process of receiving energy from straw by mean of finding out the rational constructive and technological parameters and operating modes of downdraft gas producer gasification chamber, which is used in grain drying technological process.
It was developed a mathematical model, which intercoordinates gasification chamber constructive and technological parameters with gas blowing mode and vegetal raw material physical and mechanical parameters. The analysis of this model gave an opportunity to manage the gas producer heat productivity. The main downdraft gas producer gasification chamber constructive parameters and operating modes were grounded by theoretical and experimental research. There was defined a condition under which gas producer heat productivity is maximized. There were investigated the influence of straw humidity, air amount, which is necessary for gasification process, and diameter of tuyeres positioning, which is regulated by moving the tuyere along its axis, on gas producer heat productivity.
A recommendation for designing the construction of gasification chamber and gas-producer, adapted for vegetal raw material, which increases productivity and decreases energy consumption of grain drying process, was made based on research results and system analysis. It was proposed a flow sheet of generator gas preparing for using in thermo technical equipment. A technology and equipment for generator gas purifying was justified. It was developed an economical background of grain dryer working on generator gas, received from straw.
Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності процесу отримання енергії із соломи зернових шляхом встановлення раціональних конструктивно-технологічних параметрів і режимів роботи камери газоутворення прямопотокового газогенератора, що використовується в технологічному процесі сушіння зернових.
Розроблено математичну модель, що узгоджує конструктивно-технологічні параметри камери газоутворення з режимом газоповітряного дуття і фізико-механічними властивостями рослинної сировини, аналіз якої дав можливість регулювати теплопродуктивність газогенератора. Теоретичними і експериментальними дослідженнями обґрунтовані основні конструктивні параметри і режими роботи камери газоутворення прямопотокового газогенератора. Визначено умови, при яких теплопродуктивність газогенератора найвища. Досліджено вплив на теплопродуктивність газогенератора вологості соломи зернових, обсягу повітря, необхідного для процесу газоутворення, і діаметру кола встановлення фурм, зміна якого забезпечується переміщенням рухомих фурм в осьовому напрямку.
За результатами дослідження на основі системного аналізу представлено рекомендації щодо розробки конструкції камери газоутворення і газогенератора, адаптованого до рослинної сировини, які дозволяють підвищити його продуктивність і зменшити енергоємність процесу сушіння зерна. Запропоновано технологічну схему підготування генераторного газу до використання в теплотехнічному обладнанні. Обґрунтовано технологію та апарати для очищення генераторного газу. Виконано техніко-економічне обґрунтування роботи зернової сушарки на генераторному газі, отриманому з соломи зернових.
 
Date 2016-02-04T13:03:06Z
2016-02-04T13:03:06Z
2013
 
Type Synopsis
 
Identifier Цивенкова Н. М. Обґрунтування параметрів камери газоутворення газогенератора, адаптованого до сировини рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / Н. М. Цивенкова. – К., 2013. – 24 с.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3247
 
Language uk
 
Publisher Національний університет біоресурсів і природокористування