Запис Детальніше

Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми відходів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми відходів
 
Creator Горобець, О. В.
Gorobets, O.
 
Subject відходи
енергетична економіка
екстерналії
емергетичний аналіз
технологічний детермінізм
waste
energy economy
externalities
emergy analysis
technological determinism
 
Description An overview of historical development of economic thought in the context of relations between society and nature is made. The basic economic theories concerning conceptual approaches to solving environmental and economic problems associated with waste management are examined. It is found that for theoretical basis of solving the problems of waste management it is advisable to use: the concept of "externalities" allowing to develop the measures related to elimination the negative externalities in the field of waste management; S. Podolynsky's energy economy theory; H. Odum's the emergy analysis method; the concept of technological determinism and "zero waste" on the basis of which the feasibility of recycling waste is to be grounded; the concept of sustainable development, which emphasizes the need for a balanced development of economic, ecological and social systems and state regulation of environmental and economic processes.
Здійснено огляд історичного розвитку економічної думки у контексті взаємовідносин суспільства і природи. Розглянуто основні економічні теорії, в яких запропоновано концептуальні підходи щодо вирішення еколого-економічних проблем, пов'язаних з відходами. З'ясовано, що у якості теоретичного підґрунтя для вирішення проблем поводження з відходами доцільно використати: концепцію "зовнішніх ефектів", яка дозволяє розробити заходи, пов'язані із усуненням негативних екстерналій у сфері поводження з відходами; теорію енергетичної економіки С. Подолинського, метод емергетичного аналізу Г. Одуму; концепції технічного детермінізму та "нульових відходів", на засадах яких слід обґрунтувати доцільність утилізації відходів; концепцію сталого розвитку суспільства, яка наголошує на необхідності збалансованого розвитку економічної, екологічної і соціальної систем та державного регулювання еколого-економічних процесів.
 
Date 2016-02-09T08:10:55Z
2016-02-09T08:10:55Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Горобець О. В. Концептуальні підходи щодо вирішення проблеми відходів [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2013. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2583. – Перевірено: 22.01.2016.
2307-2105
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3277
 
Language uk
 
Publisher Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет