Запис Детальніше

Ботаніка з основами екології

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ботаніка з основами екології
 
Creator Світельський, М. М.
Котюк, Л. А.
Романюк, А. А.
Іщук, О. В.
Федючка, М. І.
Svitelskyi, M.
Kotyuk, L.
Romanyuk, A.
Ishchuk, O.
Fedyuchka, M.
 
Subject ботаніка
екологія рослин
рослини
botany
plant ecology
plants
 
Description In the book highlights the origin, structure and vital functions of cells, tissues and organs of plants and sets out basic guidelines and instructions for implementation of 28 laboratory works cytology, histology, morphology and anatomy of vegetative and generative organs and systematics of lower and higher plants. It contains a list of questions and tests to each section. Showing floral and vegetation diversity coenotic Ukraine, its ecological relationship, latitudinal and vertical zonal distribution, dynamics and prospects of protection and tsenofondu genome.
Recommended for students preparing agricultural universities II-IV accreditation levels.
У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів рослин та викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а також систематики нижчих і вищих рослин. Містить перелік питань та тестові завдання до кожного розділу. Показано флористичну та ценотичну різноманітність рослинності України, її екологічну залежність, широтний і вертикальний зональний розподіл, динаміку та перспективи збереження гено- і ценофонду.
Рекомендований для підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації.
 
Date 2016-02-11T12:39:51Z
2016-02-11T12:39:51Z
2015
 
Type Schoolbook
 
Identifier Ботаніка з основами екології : навч. посіб. / М. М. Світельський, Л. А. Котюк, А. А. Романюк [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Світельського. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2015. – 376 с.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3387
 
Language uk
 
Publisher Рута