Запис Детальніше

Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного (порівняльно-типологічний аспект).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного (порівняльно-типологічний аспект).
Особенности архитектоники поэтических произведений Валерия Брюсова и Мыколы Вороного (сравнительно-типологический аспект).
Features of architectonics of poetry by Valeryi Bryusov and Mykola Voronyi (comparative-typological aspect).
 
Creator Кшевецький, Володимир Сергійович
 
Subject архітектоніка
символізм
символ
метр
розмір
строфа
тверда архітектонічна форма
 
Description У дисертації здійснюється типологічний аналіз архітектонічних особливостей поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного. Узагальнено та систематизовано інформацію про версифікації російського і українського поетів-символістів. Зіставляється поезія В. Брюсова та М. Вороного в аспекті архітектоніки поетичного тексту. Докладно проаналізовано метричні та строфічні особливості їхньої спадщини. Розглядаються особливості архітектоніки поетичних творів та специфіка взаємодії форми та ідейного змісту в творчості В. Брюсова та М. Вороного.
Найвагомішу частину метричного репертуару В. Брюсова і М. Вороного складають класичні рівностопники монометричних композицій. Поліметрія в доробку обох поетів займає переважно периферійне місце, залишаючись сферою експериментів, більш характерною для раннього періоду творчості митців. У цілому ж, з точки зору метричної композиції текстів вірш В. Брюсова та М. Вороного репрезентує переважно монометрію, в рамках якої формальні пошуки були дійсно широкими, успішними та художньо витонченими.
В диссертации осуществляется типологический анализ особенностей архитектоники поэтических произведений В. Брюсова и М. Вороного.
Сделано обобщение и систематизацию имеющейся информации о версификационных поисках российского и украинского поэтов-символистов. Сопоставляется поэзия В. Брюсова и М. Вороного в аспекте архитектоники поэтического произведения. Обстоятельно проанализированы метрические и строфические особенности их наследия. Рассматриваются особенности архитектоники поэтических произведений и специфика взаимодействия формы и идейного содержания в поэтическом творчестве В. Брюсова и М. Вороного.
Функционально-статистический анализ метрики В. Брюсова и М. Вороного показывает, что они были поэтами с ярко выраженными новаторскими стремлениями, однако без эпатирующих крайностей. В вопросе традиции и новаторства оба поэта пытались сберечь идеальное равновесие. На фоне всеобщего отрицания традиционных форм и В. Брюсов, и М. Вороный оставались «аристократами» стихотворения, в то же время воспринимая новаторские веяния эпохи.
The dissertation deals with the typological analysis of architectonic features of poetry by Valeryi Bryusov and Mykola Voronyi. Generalization and systematization of the present information about versifications of Russian and Ukrainian poets-symbolists have been done. Bryusov’s and Voronyi’s poetry is compared in the aspect of its architectonics. The features of their metrical and strophic heritage have been deeply analyzed. The features of architectonics of the poetry and specific of co-operation of manner and ideological matter have been examined in the poetic thought of Bryusov and Voronyi.
The most part of metric repertoire of Bryusov and Voronyi make classical monometrical structures. Polymetrical forms take mainly peripheral place in creative explorations, remaining the sphere of experiments, more characteristic for the early period of creative work. As a whole, Bryusov’s and Voronyi’s poetry mainly represents monometrical forms within the frameworks of which formal searches were really wide and successful.
Захист відбувся 20 листопада 2009 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T07:46:19Z
2012-01-30T07:46:19Z
2009-10-17
 
Type Thesis
 
Identifier Кшевецький, В.С. Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи Вороного (порівняльно-типологічний аспект) : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Володимир Сергійович Кшевецький ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1435
 
Language uk