Запис Детальніше

Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (адаптація методичних підходів до планування відповідно до вимог ЄС)

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (адаптація методичних підходів до планування відповідно до вимог ЄС)
 
Creator Андрушків, Б. М.
Погайдак, О. Б.
Слободян, Н. О.
Andrushkiv, B.
Pohajdak, O.
Slobodian, N.
 
Subject планування
адаптація
промислове підприємство
Європейські вимоги
соціогуманітарний розвиток
морально-етичний кодекс
моральність
соціально-психологічна компетентність
planning
adaptation
industrial enterprise
European requirements
sociohumanitarian development
mental and ethical code
morality
socialpsychological competence
 
Description The features of the use planning tools by socio-humanitarian development of labour collective of industrial enterprise have been examined in article. Adaptation of methodical approaches of planned decision of problems by socio-humanitarian development to EU requirements has been carried. On the example of medical service of labour collectives of industrial enterprises, basic directions and stages of its improvement with the use of available expertise in the context of European transformation have been offered. Specific suggestions for its implementation in terms of unstable society have been given.
У статті досліджено особливості використання засобів планування
соціогуманітарного розвитку трудового колективу промислового підприємства. Здійснено адаптацію методичних підходів планового вирішення проблем соціогуманітарного розвитку до вимог ЄС. На прикладі медичного обслуговування трудових колективів промислових підприємств запропоновано основні напрями та етапи його удосконалення із застосуванням наявного досвіду в контексті Європейської трансформації. Дано конкретні пропозиції щодо їх реалізації в умовах нестабільного суспільства.
 
Date 2016-02-12T08:21:47Z
2016-02-12T08:21:47Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Андрушків Б. М. Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (адаптація методичних підходів до планування відповідно до вимог ЄС) / Б. М. Андрушків, О. Б. Погайдак, Н. О. Слободян // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 51–68.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3400
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет