Запис Детальніше

Наукові основи виробництва якісних кормів та ефективного використання лукопасовищних угідь в умовах Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Наукові основи виробництва якісних кормів та ефективного використання лукопасовищних угідь в умовах Полісся України
 
Creator Мойсієнко, В. В.
Moysiyenko, V.
 
Subject кормова сівозміна
багаторічні та однорічні трави
проміжні культури
удобрення
якість кормів
травосумішки
forage crop rotation
perennial and annual grasses
intermediate crops
fertilizers
feed quality
herbs combined crops
 
Description The paper presents results of the multi-year scientific research of perennial and annual grasses in single-species and combined crops, interim crops, corn for silage, beets for fodder to increase their productivity, feed production and feed protein. It was established that the production of high quality herbal feed largely depends on the species composition of forage grops, fertilizers, optimum phase of the growing season, the use of organic matter plant - straw, green fertilizers, manure and so on.
These factors, depending on the agro-climatic growing conditions, contribute to yielding 6–12 t / ha of dry matter, 5–11 t / ha of feed units and 0,8 to 1,7 t / ha of digestible protein with high-quality feed unit. The use of cabbage crops in stubbly sowings increases productivity of fodder per hectare for 36,3-37,8 % of feed units to the main field crops - winter rye for grain and makes it possible to improve the organization of green belt for animals.
Викладені результати багаторічних наукових досліджень з багаторічними та однорічними травами в одновидових посівах й сумішках, проміжними культурами, кукурудзою на силос, буряками кормовими щодо підвищення їх кормової продуктивності, виробництва кормів і кормового білка. Встановлено, що виробництво якісних трав’яних кормів значною мірою залежить від видового складу кормових культур, удобрення, оптимальної фази вегетації рослин, застосування органічної маси рослин – соломи, зелених добрив, гною тощо. Ці фактори, залежно від агрокліматичних умов
вирощування, сприяють забезпеченню 6–12 т/га сухої речовини, 5–11 т/га кормових одиниць та від 0,8 до 1,7 т/га перетравного протеїну за високої якості кормової одиниці. Використання капустяних культур у післяжнивних посівах підвищує продуктивність кормового гектара на 36,3–37,8 % за виходом кормових одиниць до основної культури поля – озимого жита на зерно – і дає змогу поліпшити організацію зеленого конвеєра для тварин.
 
Date 2016-02-04T07:53:33Z
2016-02-04T07:53:33Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Мойсієнко В. В. Наукові основи виробництва якісних кормів та ефективного використання лукопасовищних угідь в умовах Полісся України / В. В. Мойсієнко // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 269–278.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3240
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет