Запис Детальніше

Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України
 
Creator Молдован, В. Г.
Молдован, Ж. А.
Собчук, С. І.
Moldovan, V.
Moldovan, Z.
Sobchuk, S.
 
Subject соя
обробіток ґрунту
удобрення
обробка насіння
індивідуальна продуктивність
урожайність
soya
soil cultivation
fertilization
seed processing
individual productivity
crop capacity
 
Description Summarizing the results of the research it was established that better conditions of
damping for period of sowing appear for the plowing as the main soil cultivation. The bigger stock of moisture of the both soil cultivation accrues on the hon-fertilized variants, whereas the increasing of the norms of fertilizer leads to its reduction. It is approved the positive influence of mineral nutrition and before-sowing seed processing with ryzobofit for the formation of the indicators of the individual productivity of soya plants and conversely their reduction for the formation of plowing changing as the main soil cultivation with the surface soil. However, they achieved the maximum increasing for the making N45P45K45 and the before-sowing seed processing with ryzobofit.
Analyzing the indicators of soya seed crop capacity it is established that among the еxperienced indicators (the main soil cultivation, fertilization) the biggest influence for the formation of soya seed harvest has the fertilization with the combining with before-sowing seed processing and on the second place is the way of the main soil cultivation. The maximum soya harvest (2,98 t/ha that is 1,5 t/ha more comparing with the control) in the conditions of Right-
Bank Steppe was received on the background of plowing when making N45P45K45 and in the condition of before-sowing processing of seed with ryzobofit.
Узагальнюючи результати досліджень, встановлено, що кращі умови зволоження на час сівби складаються за проведення оранки як основного обробітку ґрунту. Більший запас вологи на обох обробітках ґрунту накопичується на неудобрених варіантах, тоді як збільшення норми внесення добрив призводить до його зменшення. Доведено позитивний вплив мінерального живлення та передпосівної обробки насіння ризобофітом на формування показників індивідуальної продуктивності рослин сої та, навпаки, їх зменшення за умови заміни оранки як основного обробітку ґрунту, поверхневим обробітком. Однак, максимального зростання вони досягли за внесення N45P45K45 та передпосівної обробки насіння ризобофітом.
Аналізуючи показники урожайності насіння сої встановлено, що з досліджуваних чинників (основний обробіток ґрунту, удобрення) найбільший вплив на формування врожайності насіння сої має удобрення у поєднанні з передпосівною обробкою насіння, на другому місці – спосіб основного обробітку ґрунту. Максимальну врожайність сої (2,98 т/га, що на 1,5 т/га більше порівняно до контролю) в умовах Правобережного Лісостепу одержано на фоні оранки при внесенні N45P45K45 та за умови передпосівної обробки насіння ризобофітом.
 
Date 2016-02-04T08:04:30Z
2016-02-04T08:04:30Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Молдован В. Г. Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України / В. Г. Молдован, Ж. А. Молдован, С. І. Собчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 279–285.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3243
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет