Запис Детальніше

Морально-етичні концепти в творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та американській літературі кінця XVIII - середини XIX століття: типологічні відповідності.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Морально-етичні концепти в творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та американській літературі кінця XVIII - середини XIX століття: типологічні відповідності.
Морально-этические концепты в произведениях Г. Ф. Квитки-Основьяненко и американской литературе конца XVIII – середины XIX века: типологические соответствия.
Moral and ethical concepts in the works by H. Kvitka-Osnovyanenko and the American literature at the end of XVIIIth – the middle of XIXth century: typological correspondences.
 
Creator Лаврієнко, Тамара Ярославівна
 
Subject порівняльна типологія
морально-етичні концепти
Просвітництво
пуританізм
релігійний дискурс
кордоцентризм
моральна рефлексія
 
Description Дисертація присвячена дослідженню типологічних відповідностей у художньому потрактуванні окремих морально-етичних концептів у творах Г. Квітки-Основ’яненка та американській літературі кінця XVIII – середини XIX століття, зокрема, в романах і новелах Ч. Б. Брауна та Н. Готорна. У роботі проаналізовано засадничі концепції осмислення морально-етичної проблематики в літературознавстві; конкретизовано з сучасних позицій умови та специфіку формування художньої свідомості Г. Квітки-Основ’яненка, Ч. Б. Брауна та Н. Готорна. Особливу увагу звернено на з’ясування типологічних збігів у творах митців-моралістів щодо їхнього трактування концептів “гріх-кара-каяття”. У дисертації висвітлюється явище моральної рефлексії як необхідної складової рецепції творів українського й американських письменників.
Диссертация посвящена исследованию типологических соответствий в художественном толковании морально-этических концептов в произведениях Г. Ф. Квитки-Основьяненко и американской литературе конца XVIII – середины XIX века, в частности, в романах Ч. Б. Брауна и Н. Готорна. Проанализировано основные концепции осмысления морально-этической проблематики в литературоведении; конкретизировано с современной точки зрения условия и специфику формирования художественного сознания Г. Ф. Квитки-Основьяненко, Ч. Б. Брауна и Н. Готорна. Особенное внимание обращено на выяснение типологических совпадений в работах художников-моралистов (moral painters) относительно их толкования концептов “грех-кара-покаяние”. В диссертации рассматривается явление моральной рефлексии как необходимой составной рецепции произведений украинского и американских писателей.
The thesis is dedicated to the investigation of the typological correspondences of the artistic interpretation of certain moral-ethical concepts in the works by H. Kvitka-Osnovyanenko and the American literature at the end of XVIIIth – the middle of XIXth century, in particular in Ch. B. Brown and N. Hawthorne’s novels. Basic conceptions of the comprehension of moral and ethical problematic in literary criticism are analyzed in the work; the conditions and specifics of the artistic world-view formation of H. Kvitka-Osnovyanenko, Ch. B. Brown and N. Hawthorne are concretized from the modern standpoint. Special attention is paid to the clarifying of the typological analogies in the moral-painters’ works concerning their interpretation of the concepts “sin-punishment-repentance”. The phenomenon of moral reflection as indispensable component of the reception of the Ukrainian and American writers’ works is elucidated.
Захист відбувся 5 червня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T07:53:21Z
2012-01-30T07:53:21Z
2009-05-04
 
Type Thesis
 
Identifier Лаврієнко, Т.Я. Морально-етичні концепти в творах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка та американській літературі кінця ХVIII - середини XIX століття: типологічні відповідності : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Тамара Ярославівна Лаврієнко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1436
 
Language uk