Запис Детальніше

Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об`єднань на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об`єднань на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.).
Подготовка молодёжи к самостоятельной трудовой жизни в деятельности молодёжных объединений на западноукраинских землях (20-30-е гг. ХХ в.).
Preparation of youth for self-dependent active life through the activity of youth organizations in Western Ukrainian regions (20-30-ies of the XX century).
 
Creator Левандовська, Ірина Зіновіївна
 
Subject молодіжне об`єднання
напрями і форми діяльності молодіжного об’єднання
трудове виховання
професійна підготовка
підготовка молоді до самостійного трудового життя
 
Description У дисертації здійснено комплексний аналіз проблеми підготовки молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об’єднань 20-30 рр. ХХ ст. на західноукраїнських землях; охарактеризовано стан дослідженості обраної теми у педагогічній теорії; проаналізовано чинники активізації діяльності молодіжних об’єднань із підготовки молоді до самостійного трудового життя; виявлено й охарактеризовано основні напрями, зміст і форми роботи молодіжних об’єднань із трудового виховання і початкової професійної підготовки молоді. Визначено можливості використання прогресивних надбань історико-педагогічного досвіду діяльності молодіжних об’єднань 20–30 рр. ХХ ст. з підготовки молоді до самостійного трудового життя в умовах сьогодення України.
Матеріали, основні положення дисертації та висновки можуть бути використані під час написання підручників з історії педагогіки, історії молодіжного руху, навчально-методичних посібників для лідерів молодіжних об’єднань.
В диссертации осуществлено комплексной анализ проблемы подготовки молодёжи к самостоятельной трудовой жизни в деятельности молодёжных объединений 20-30 гг. ХХ в. на западноукраинских землях; охарактеризовано положение исследования избранной темы в педагогической теории; проанализировано факторы активизации деятельности молодёжных объединений по подготовке молодёжи к самостоятельной трудовой жизни; выявлено и охарактеризировано главные направления, содержание и формы работы молодёжных объединений по трудовому воспитанию и начальной профессиональной подготовки молодёжи. Определены возможности использования прогрессивных достижений историко-педагогического опыта деятельности молодёжных объединений 20-30 гг. ХХ в. по подготовке молодёжи к самостоятельной трудовой жизни в условиях современной Украины.
Материалы, основные результаты исследования могут быть использованы в подготовке учебников по истории педагогики, истории молодёжного движения, учебно-методических пособий для лидеров молодёжных объединений.
The thesis is devoted to the complex analysis of the problem of preparation of youth for self-dependent active life through the activities of youth organizations in Western Ukrainian regions in 20-30 of the XX century.
Cultural, political, social and economic factors of activization of youth organizations’ activities in Western Ukrainian regions in 20-30 of the XX century are characterized. The views of educational and public figures concerning the process of preparation of youth for self-dependent active life and the role of youth organizations in this process have been analysed.
The practical activities of Ukrainian, Polish and Jewish youth organizations in the sphere of preparation of youth for self-dependent active life are investigated. The contents and forms of preparation of youth for self-dependent active life through the activities of youth organizations as the subject of professional training and working education are investigated and analysed.
Захист відбувся 25 вересня 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T08:18:01Z
2012-01-30T08:18:01Z
2008-08-23
 
Type Thesis
 
Identifier Левандовська, І. З. Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд пед. наук : 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. З. Левандовська ; І.З.Левандовська ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1437
 
Language uk