Запис Детальніше

Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у США та Великій Британії.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у США та Великій Британії.
Подготовка ученической молодёжи к выполнению родительских обязанностей в США и Великобритании.
Preparing schoolchildren to accomplish parental duties in the U.S.A and Great Britain.
 
Creator Левчик, Наталія Стефанівна
 
Subject феномен батьківства
підготовка до батьківства
батьківський обов’язок
компетенції
учнівська молодь
 
Description У дисертації здійснено комплексне дослідження особливостей змісту підготовки учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у США та Великій Британії в контексті соціокультурного виміру феномена батьківства. Виокремлено системний та мультикультуральний підхід до організації підготовки, різновекторний та різнорівневий характер шкільних курсів ыз батьківства, їх циклічність та наступність, багатокомпонентність та модульність; вплив державних стандартів на зміст та способи реалізації підготовки молоді до батьківства; розробка та впровадження сучасних педагогічних технологій із урахуванням вікових запитів молоді, інноваційність у викладанні, ліцензування вчителів з викладання курсу, розробка спеціальних програм для “груп ризику”.
З’ясовано особливості організації, охарактеризовано специфіку використання методів, форм і засобів підготовки учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків. Виявлено періоди становлення шкільної підготовки молоді до виконання батьківських обов’язків. Визначено специфіку американського та британського досвіду з прокреативної підготовки до батьківства, спільне та відмінне в освітніх системах обох країн з означеної проблеми.
В диссертации осуществлено комплексное исследование особенностей содержания подготовки ученической молодёжи к выполнению родительских обязанностей в США и Великобритании в контексте социокультурного измерения феномена родительства. Выделены системный и мультикультуральный подходы к организации подготовки, разновекторный и разноуровневый характер школьных курсов подготовки к родительству, их цикличность и последовательность, многокомпонентность и модульность; влияние государственных стандартов на содержание и способы реализации подготовки молодёжи к родительству; разработка и внедрение современных педагогических технологий с учётом возростных запросов молодёжи, инновационность в преподавании, лицензирование преподавателей курса, разработка специальных программ для “групп риска”.
Обозначены особенности организации, охарактеризована специфика использования методов, форм и средств подготовки ученической молодёжи к выполнению родительских обязанностей. Выделены периоды становления школьной подготовки молодёжи к родительству. Определена специфика американского и британского опыта прокреативной подготовки к родительству, общее и отличительное в системах образования обеих стран в данной проблематике.
The thesis deals with the comprehensive analysis of the content peculiarities of preparing schoolchildren to parenthood in the USA and Great Britain in the context of sociocultural measuring of parenthood phenomenon. The systematic and multicultural approach to the activity of preparation, multivector and multilevel nature of school courses of parenthood education, their cyclic character and continuity, modularity and multycomponent structure has been defined.
The thesis determines the ways of interaction between the families, schools and public institutions; development and implementation of new pedagogical concepts taking into account the age demands of the youth, innovations in teaching, licensing teachers of the course, developing special programs for young people at-risk.
The thesis presents the activity peculiarities, methods and forms of preparing schoolchildren to performing parenting duties: reflexive comment, narrative, debates and discussions, imitation, case studies, method of free choice, video lessons, problem labs, projects, portfolio, essays, simulations, role-plays, trainings.
Захист відбувся 20 травня 2011 р. о 1230 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T09:16:28Z
2012-01-30T09:16:28Z
2011-04-20
 
Type Thesis
 
Identifier Левчик, Н.С. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у США та Великій Британії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Наталія Стефанівна Левчик ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1440
 
Language uk