Запис Детальніше

Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу
 
Creator Подрезенко, І. М.
Остапенко, Н. С.
Тяпкін, О. К.
Крючкова, С. В.
Кириченко, В. А.
Джежулей, О. В.
Ярошенко, Н. А.
Podresenko, I.
Ostapenko, N.
Tyapkin, O.
Kryuchkova, S.
Kyrychenko, V.
Djejulei, O.
Yaroshenko, N.
 
Subject гідробіогеохімічний коефіцієнт
моніторинг
забруднення
екосистема
hydrobiogeochemical factor
monitoring
pollution
ecosystem
 
Description The return laws in distribution within year of the dry rest, bicarbonates, carbon and
general alkali in relation to dichromate oxidation, permanganate oxidation and turbidity in natural waters are established. It is theoretically proved, that biota directly forms alkali of natural waters, and as a consequence, them carbonate balance. The new integrated parameter – hydrobiogeochemical factor (attitude of permanganate oxidation to general alkali) is offered and proved. It characterizes a generality of interaction of organic and inorganic components of water environment, conditions of formation of carbonate balance in natural waters with various salinity and enables to expand bank of knowledge about conditions of formation of natural waters and their quality for drinking or technical use and fish economy.
Запропоновано та обґрунтовано застосування нового інтегрального показника –
гідробіогеохімічного коефіцієнта (відношення перманганатної окислюваності до
загальної лужності), який найбільш повно характеризує спільність взаємодії органічнихта неорганічних компонентів водного середовища, а також умови формування карбонатної рівноваги в природних водах різної солоності. Наведено обґрунтування про те, що біотичні системи безпосередньо формують лужність природних вод та їх карбонатну рівновагу. Це надає можливість розширити знання про умови формування природних вод, а також про якість води, що використовується для питних, технічних цілей та в рибному господарстві.
 
Date 2016-02-11T12:48:41Z
2016-02-11T12:48:41Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу / І. М. Подрезенко, Н. С. Остапенко, О. К. Тяпкін [та ін.] // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т. 1. – С. 78–87.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3388
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет