Запис Детальніше

Процеси ПОЛ і активність ензимів САЗ у поросят при відлученні та за дії комплексного ліпосомального препарату

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Процеси ПОЛ і активність ензимів САЗ у поросят при відлученні та за дії комплексного ліпосомального препарату
 
Creator Огородник, Н. З.
Ohorodnyk, N.
 
Subject поросята
відлучення
стрес
ліпосомальний препарат
продукти ПОЛ
антиоксидантна система захисту
piglets
weaning
stress
liposomal preparation
products of lipid peroxidation,
antioxidant protection system
 
Description It is shown that weaning piglets from the sows causes an increase content of products of lipid peroxidation against decrease activity of enzymatic level of antioxidant protection in blood. Intramuscular injection to piglets 2 days before weaning fat-soluble vitamins A, D3, E, Larginine, Zinc, Selenium, Cobalt and Magnesium in form of liposomal emulsion reduces after weaning content of lipid hydroperoxides and TBK-active products in plasma of blood. Together,
established significant increase at 1st and 5th day after weaning glutathione peroxidase activity, and at 5th and 10th day – increase content of restored glutathione and increase catalase activity in blood of piglets of experimental group.
Показано, що відлучення поросят від свиноматок викликало зростання у їх крові вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів на тлі зниження активності ензимної ланки антиоксидантного захисту. Внутрішньом’язове введення поросятам за 2 доби до відлучення жиророзчинних вітамінів А, D3, Е, L-аргініну, Цинку, Селену, Кобальту та Магнію у формі ліпосомальної емульсії сприяло зниженню після відлучення вмісту у плазмі крові гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів. Водночас, у крові поросят
дослідної групи на 1-у і 5-у добу після відлучення встановлено вірогідне підвищення глутатіонпероксидазної активності, а на 5- і 10-у добу – збільшення вмісту відновленого глутатіону та зростання каталазної активності.
 
Date 2016-02-11T11:28:30Z
2016-02-11T11:28:30Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Огородник Н. З. Процеси ПОЛ і активність ензимів САЗ у поросят при відлученні та за дії комплексного ліпосомального препарату / Н. З. Огородник // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 258–263.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3372
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет