Запис Детальніше

Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції.
Система профессиональной подготовки специалистов социальной сферы во Франции.
The System of Social Sphere specialists’ Professional Training in France.
 
Creator Лещук, Галина Василівна
 
Subject фахівець соціальної сфери
система підготовки фахівців соціальної сфери Франції
багаторівнева професійна підготовка
організація і зміст підготовки
модернізація підготовки фахівців соціальної сфери
 
Description У дисертації досліджено cистему професійної підготовки фахівців соціальної сфери Франції. Охарактеризовано процес становлення соціальної освіти Франції, розкрито особливості її розвитку на сучасному етапі. Подано загальну характеристику основних галузей діяльності та функцій фа-хівців соціальної сфери, проаналізовано принципи організації соціальної освіти. Розглянуто бага-торівневу систему професійної підготовки фахівців соціальної сфери (початкова та середня про-фесійна, вища професійна та післядипломна освіта), розкрито зміст підготовки фахівців соціальної сфери за різними спеціальностями. Охарактеризовано основні напрями модернізації системи соці-альної освіти Франції та сформульовано рекомендації щодо можливостей творчого використання ідей позитивного французького досвіду підготовки фахівців соціальної сфери в умовах становлен-ня професійної підготовки соціальних працівників в Україні.
В диссертации исследована система профессиональной подготовки специалистов социаль-ной сферы Франции. Прослежен процесс становления социального образования Франции, охарак-теризованы особенности его развития на современном этапе. Дана общая характеристика сфер де-ятельности и функций специалистов социальной сферы, проанализированы принципы организа-ции социального образования. Рассмотрена многоуровневая система профессиональной подготов-ки специалистов социальной сферы (начальное и среднее профессиональное, высшее профессио-нальное и последипломное образование), раскрыто содержание подготовки специалистов социа-льной сферы за разными специальностями. Охарактеризованы основные направления модерниза-ции системы социального образования Франции, сформулированы рекомендации относительно возможностей творческого использования идей позитивного французского опыта подготовки спе-циалистов социальной сферы в условиях становления профессиональной подготовки социальных работников в Украине.
The dissertation is devoted to the investigation of social sphere specialists’ professional training of France. The development's process of social workers' training of France has been characterized; the pecu-liarities of modern system of social workers' training have been revealed. The basic stages of develop-ment of social education of France are selected and described: initial, methodological, stabilizing, refor-mative, modernization. The author has characterized the activity's spheres (work with children and youth, family, invalids, old men, unemployed, immigrants), functions of social workers (basics and specials).
It has been examined multilevel social sphere specialists’ professional training of France (primary, secondary, higher and postgraduate education). The main features of system of social sphere specialists’ professional training have been characterized: integration of theory and practice, individual character of education, transversality, flexibility of the programs of professional training, integration of theoretical and practical components, module organization of process, priority of individual approach to the student, de-sign of future professional activity in the process of studies, partner collaboration of educational estab-lishments with social establishments. Preparation of specialists of social sphere is carried out in state and unstate to educational establishments of different types.
Захист відбувся 24 квітня 2009 року о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за ад-ресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного уні-верситету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T09:40:09Z
2012-01-30T09:40:09Z
2009-03-23
 
Type Thesis
 
Identifier Лещук, Г.В. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Галина Василівна Лещук ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1442
 
Language uk