Запис Детальніше

Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах
 
Creator Молодецька, К. В.
Molodetska, K.
 
Subject соціальний інтернет-сервіс
динамічний хаос
синергетичне управління
атрактор
інформаційна безпека
social networking service
dynamic chaos
synergistic management
attractor
information security
 
Description Social Internet services belong to the class of nonlinear dynamical systems, so the phenomenon of social communication processes are characterized by unpredictability of agents’ interaction due to external influences and transition of the system into a state of uncontrolled chaos. To achieve a steady state of the system as a result of self-managed agents, it is suggested to use the concept of the synergistic management of agents’ interaction in social networking services. The paper synthesized synergistic management of agents’ interaction in social networking service that will enhance the resistance of virtual communities to destructive information impacts through regularization of the demand for content. As an example, the article presents a model of the management of agents’ interaction in order to provide the synergistically managed transition to a given state of the information security of a virtual community.
Соціальні інтернет-сервіси належать до класу нелінійних динамічних систем, тому явища соціальної комунікації характеризуються непрогнозованістю процесів взаємодії агентів внаслідок зовнішніх впливів і переходом системи в стан некерованого хаосу. Для досягнення системою стійкого стану як результату керованої самоорганізації агентів пропонується використати концепцію синергетичного управління взаємодією агентів у соціальних інтернет-сервісах. В статті синтезовано синергетичне управління взаємодією агентів у соціальних інтернет-сервісах, що дозволить підвищити стійкість віртуальних спільнот до деструктивних інформаційних впливів шляхом регуляризації попиту на контент. Наведено модельний приклад управління взаємодією агентів з метою синергетично керованого переходу віртуального співтовариства до заданого стану інформаційної безпеки.
 
Date 2016-02-15T10:44:07Z
2016-02-15T10:44:07Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Молодецька К. В. Синтез синергетичного управління попитом агентів на контент у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2015. – Т. 5, № 4. – С. 330–338.
2223-5744
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3433
 
Language uk
 
Publisher Одеський національний політехнічний університет