Запис Детальніше

Мідь у грунтах природних, агро- і урболандшафтів Житомирського Полісся

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Мідь у грунтах природних, агро- і урболандшафтів Житомирського Полісся
 
Creator Mислива, Т. М.
Білявський, Ю. А.
Мартенюк, Г. М.
Myslyva, T.
Bilyavskyj, Yu.
Martenyuk, G.
 
Subject мідь
ґрунт
міграція
забруднення
коефіцієнт концентрації
copper
soil
migration
contamination
coefficient of concentration
 
Description The features of the migration of copper on the profile of the main soil types of natural and agricultural landscapes were established and the coefficients of concentration of strongly fixed forms of copper in the upper 0-20 cm soil layer of natural, agricultural and urbolandscapes were defined. It was determined that in the soil cover of agrolandscapes relatively low content of gross forms of copper is fixed, which ranges from 1-2 to 6-8 mg/kg on the average. The average content of gross forms of copper within the limits of natural landscapes is 4-8 mg/kg
and in the urbanozems of park and recreation and agrosettle landscapes the content of gross copper is from 8 to 10 and more mg/kg. A characteristic feature of the distribution of strongly fixed copper in the soil profile is its accumulation in the upper genetic horizons, rich in organic matter. The copper is a pollutant of urbanozems of agrosettle landscapes and the coefficient of its concentration for which reaches 9-22 units.
Встановлені особливості міграції міді за профілем основних типів ґрунтів
природних і агроландшафтів, визначені коефіцієнти концентрації міцнофіксованих форм міді у верхньому 0–20 см шарі ґрунтів природних, агро- та урболандшафтів. Визначено, що у ґрунтовому покриві агроландшафтів фіксується відносно низький вміст валових форм міді, які коливаються в середньому від 1–2 до 6–8 мг/кг. У межах природних ландшафтів середній вміст валової міді становить 4–8 мг/кг, а в урбаноземах парково-рекреаційних і агроселітебних ландшафтів – від 8 до 10 і більше мг/кг. Характерною рисою розподілу міцнофіксованої міді за ґрунтовим профілем є її акумуляція у верхніх генетичних горизонтах, багатих на органічну речовину. Мідь є забруднювачем урбаноземів агроселітебних ландшафтів, для яких коефіцієнт її концентрації досягає 9–22 одиниць.
 
Date 2016-02-12T08:33:42Z
2016-02-12T08:33:42Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Mислива Т. М. Мідь у грунтах природних, агро- і урболандшафтів Житомирського Полісся / T. M. Mислива, Ю. A. Білявський, Г. М. Мартенюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 106–124.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3404
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет