Запис Детальніше

Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Ґолдінґа.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Ґолдінґа.
Аксиологическая трансформация общекультурных традиций в контексте творчества У. Голдинга.
Axiological transformations of the all cultural tradition in the context of the novels by W. Golding.
 
Creator Литвинюк, Оксана Миколаївна
 
Subject традиція
інтертекст
міф
традиційні образи та сюжети
 
Description У дисертації представлено комплексне дослідження особливостей переосмислення традиційних образів, сюжетів та мотивів у прозових творах В. Ґолдінґа. Розглянуто закономірності якісного переосмислення традиційної семантики та аксіологічних домінант легендарно-міфологічного матеріалу у романах автора. Виявлено, що функціонування традиційних сюжетів, образів та мотивів у творчій спадщині В. Ґолдінґа має наступні характеристики: направленість на внутрішній світ особистості, деканонізація утверджених норм та морально-естетичних директив, зміна етичних орієнтирів, драматизація давніх колізій та психологізація загальновідомих образів. Вивчення закономірностей функціонування традиційного сюжетно-образного матеріалу у літературі ХХ ст. на матеріалі творчості В. Ґолдінґа показує, що легендарно-міфологічні структури зберігають свою потенційну актуальність упродовж століть, до них постійно звертаються для осмислення як загальнолюдського так і конкретного національно-історичного. Проблема переакцентуації (перекодування, переосмислення) тексту завжди була вагомою, а у другій половині ХХ ст. з глобальним поширенням процесу неоміфологізму в літературі вона набула особливого звучання.
Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей переосмысления традиционных образов, сюжетов и мотивов в творчестве У. Голдинга. Рассматриваются закономерности качественного переосмысления традиционной семантики и аксиологических доминант легендарно-мифологического материала в романах писателя. Определено, что функционирование традиционного материала в произведениях писателя имеет следующие характеристики: направленность на внутренний мир личности, деканонизация утвержденных норм и морально-эстетических директив, смена этических ориентиров, драматизация давних коллизий и психологизация общеизвестных образов. Изучение закономерностей функционирования традиционного сюжетно-образного материала в литературе ХХ века на материале творчества У. Голдинга показывает, что легендарно-мифологические структуры сохраняют свою потенциальную актуальность на протяжении веков, к ним постоянно обращаются для осмысления как общечеловеческого, так и конкретного национально-исторического. Проблема переакцентуализации (перекодирования, переосмысления) текста всегда была весомой, а во второй половине ХХ века с глобальным расширением процесса неомифологизации в литературе она обрела особое звучание.
The thesis focuses on the investigation of the reinterpretation peculiarities of the traditional images, plots and motifs in W. Golding’s novels. Typology and peculiar features in transformation of the axiological dominants and traditional meanings of the traditional material in the works by W. Golding have been analyzed. Functioning of the traditional plots, images and motifs in Golding’s novels is claimed to have the following distinctions: direction into the inner world of the individual, decolonization, change of ethical standards, dramatization of the old conflicts and collisions.
The main attention is given to the genre specific of traditional material transformation in the novels by W. Golding. The influence of historical and social-political factors on the literary interpretation of the 20th century has been comprehended.
Захист відбувся 11 листопада 2011 року о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T10:38:06Z
2012-01-30T10:38:06Z
2011-10-06
 
Type Thesis
 
Identifier Литвинюк, О.М. Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Ґолдінґа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Оксана Миколаївна Литвинюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1443
 
Language uk