Запис Детальніше

Особливості біології й шкідливості вічкової галиці та захист від неї саджанців груші у розсаднику

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості біології й шкідливості вічкової галиці та захист від неї саджанців груші у розсаднику
 
Creator Яновський, Ю. П.
Сухомуд, О. Г.
Гричанюк, В. П.
Yanovskyi, Y.
Sychomyd, O.
Gruchanjyk, V.
 
Subject біологія
шкідливість
вічкова галиця
шкідник
фітофаг
груша
саджанці
плодовий розсадник
препарати
технічна ефективність
biology
harmfulness
Thomasiniana oculiperda Rubs.
pest
phytophagous
pear
sapling
transplant nursery
plant protection means
technical efficiency
 
Description There are the results of trials presented to clarify the biology features of Thomasiniana oculiperda Rubs. in the right-bank Forest Steppe zone of Ukraine.
It is determined that the larvae over-winter in the soil at the depth down to 4–5 cm,
hatching is being observed when the daily average air temperature is +11,3°C – 12,8°C (at the end of the first – the beginning of the second decade of April), and pupation stage – at the end of the second – the beginning of the third decade of April. The flight of adult females (they reproduce without fertilization) is being observed when the daily average air temperature is +15,7–17,3°C (second half of May - the first half of June) that lay 2-3 eggs on the surface of the rind in the place of budding, which was done in the late July – the middle of August last year. In
8–10 days the larvae emerge and make horizontal grooves in the wood of grafted bud, as a result the graftage is going to be dried up. The death of grafted buds is 27,9–41,3%. During the vegetation period pest develops in three generations. Adult insects of the second generation fly from the second half of July to early August, and the third generation – from the beginning to the end of August. At the end of the second decade of October the larvae, which finished a feed, move to over-winter into the soil. For the development of one generation of the pest the effective temperature sum has to be between 274,3–290,6°С (the lower threshold is 15,6°С). It has been found that to reduce the number of this species, it is advisable to use such plant protection means: Mospilan, RP (0,2 kg/ha), Calipso 480 SC, КС (0,25 l/ha), Sumition, КЕ (2,5 l/ha), Glovis, СК (1,5 l/ha), Dursban 480, e.c. (2,0 l/ha), Zolon 35, e.c. (3,0 l/ha), Lannat 20, РК (1,2 l/ha) and Pirinex 480, КЕ (2,0 l/ha).
Наведено результати досліджень з уточнення біологічних особливостей вічкової галиці (Thomasiniana oculiperda Rubs.) у розсадниках груші в Правобережному Лісостепу України. Встановлено, що зимують личинки в грунті на глибині 4–5 см, відродження яких спостерігається за середньодобової температури повітря +11,3º– 12,8ºC ( кінець першої – початок другої декади квітня), а залялькування – кінець другої –
початок третьої декади квітня. Літ дорослих самиць (розмножуються без запліднення) спостерігається за середньодобової температури повітря +15,7–17,3°C (друга половина травня – перша половина червня), які відкладають по 2–3 яйця на поверхню кори в місцях щеплення “вічком”, що було проведене у кінці липня – середині серпня минулого року. Через 8–10 днів з’являлися личинки, які проточували поздовжні ходи в деревині, щепленій бруньці,від чого окулянти всихали. Загибель щеплених бруньок «вічок» складала 27,9–41,3%. За вегетаційний період шкідник розвивався у трьох поколіннях.
Дорослі комахи другого покоління літають з другої половини липня до початку серпня, а третього – з початку до кінця серпня. Вкінці другої декади жовтня спостерігається рух личинок (які закінчили харчування) на зимівлю в грунт. Для розвитку одного покоління шкідника необхідна сума ефективних температур повітря від 274,3°С до 290,6°С (нижній поріг складає 15,6°С).
Встановлено,що для зниження чисельності цього виду доцільно застосовувати інсектициди Моспілан, РП (0,2 кг/га), Каліпсо 480 SC, КС (0,25 л/га), Сумітіон, КЕ (2,5 л/га), Гловіс, СК (1,5 л/га), Дурсбан 480, к.е. (2,0 л/га), Золон 35, к.е. (3,0 л/га), Ланнат 20, РК (1,2 л/га) та Пірінекс 480, КЕ (2,0 л/га).
 
Date 2016-02-12T11:15:45Z
2016-02-12T11:15:45Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Яновський Ю. П. Особливості біології й шкідливості вічкової галиці та захист від неї саджанців груші у розсаднику / Ю. П. Яновський, О. Г. Сухомуд, В. П. Гричанюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 124–131.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3414
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет