Запис Детальніше

Удосконалення окремих агротехнічних прийомів вирощування розторопші плямистої в умовах Півдня України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Удосконалення окремих агротехнічних прийомів вирощування розторопші плямистої в умовах Півдня України
 
Creator Гамаюнова, В. В.
Дьомін, О. В.
Gamaunova, V.
Demin, О.
 
Subject розторопша плямиста
мінеральні добрива
дефекат
фон зрошення
урожай насіння
структура врожаю
 
Description The article describes the main elements of technology researches that have effect on the Silybum marianum productivity, that are nutrition backgrounds and irrigation. Established that by the growing of Silybum marianum without watering on a backgroundof high doses of fertilizers performance culture practically did not increase or even decreased in compare with lower doses of fertilizers. Thus, by the making of N60P60K60 seed yield increasing an average of two years was 0.16 t/ha or 45.7% compared to unfertilized control of the defekat using with a dose 5 t/ha these figures were 0.14 t / ha and 40 0% at a dose of 10 t / ha - 0.20 t / ha and 57.1% respectively. By making of compatible defekat with the recommended
dose of fertilizer, namely 5 t / ha + N60P60K60, milk thistle seeds formed more by 0.21 t / ha or 60%, and 10 t / ha + N60P60K60 - 0.15 and 42, 9% respectively. That is, the growing of Silybum marianum without watering on a background of high doses of fertilizers performance culture practically did not increase, due to the lack of moisture for seed formation. The maximum yield of seeds obtained by combined making of defekat 10 t / ha of N60P60K60, she was on average two years of research 1,42 t / ha, an increase of its fertilizer was 0.59 t / ha or 71.1% compared to unfertilized control of irrigation, as compared with the variant without watering - 0.92 and 262.9%, respectively. Directly from irrigation yield seeds
of Silybum marianum grew from 218.4% to 284.0%, and the joint action of fertilizers and irrigation - from 308.6 to 405.7%, or an average after two years of researches the maximum yield with the influence of fertilizers and irrigation increased by 4 times in compare to the variant without irrigation and without fertilizers. The level of Silybum marianum can be mainly determined by the amountance of generated baskets per plant and seed weight from one basket.
У статті наведено дослідження основних елементів технології, що найбільше
впливають на продуктивність розторопші плямистої, а саме фонів живлення та зрошення. Встановлено, що за вирощування її без поливу по фону високих доз добрив продуктивність культури практично не збільшувалася або навіть і знижувалася порівняно з меншими дозами удобрення. Так, за внесення N60P60K60 приріст урожаю насіння у середньому за два роки склав 0,16 т/га або 45,7% порівняно з неудобреним контролем, від застосування дефекату в дозі 5 т/га зазначені показники склали 0,14 т/га і 40,0%, у дозі 10 т/га – 0,20 т/га та 57,1% відповідно. За сумісного внесення дефекату з рекомендованою дозою мінерального добрива, а саме 5 т/га + N60P60K60, насіння розторопші сформовано більше на 0,21 т/га або на 60%, а 10 т/га + N60P60K60 – на 0,15
та 42,9% відповідно. Тобто, без поливу врожайність порівняно з внесенням
досліджуваних видів добрив окремо не збільшувалась, що пов’язано з нестачею вологи на формування насіння. Максимальну врожайність насіння отримали за сумісного застосування дефекату 10 т/га з N60P60K60, вона склала в середньому за два роки досліджень 1,42 т/га, приріст її від добрив склав 0,59 т/га, або 71,1% порівняно з неудобреним контролем за зрошення, а
порівняно з варіантом без поливу – 0,92 та 262,9% відповідно. Безпосередньо від зрошення врожайність насіння розторопші плямистої зростала від 218,4% до 284,0%, а від сумісної дії добрив і зрошення – від 308,6 до 405,7%, тобто у середньому за два роки досліджень максимальне значення врожайності під впливом добрив і зрошення зросло в 4 рази порівняно з варіантом без зрошення і без добрив. Рівень продуктивності розторопші плямистої, головним чином, визначають кількістю сформованих кошиків на рослині та масою насіння з однієї корзинки.
 
Date 2016-02-11T11:17:25Z
2016-02-11T11:17:25Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Гамаюнова В. В. Удосконалення окремих агротехнічних прийомів вирощування розторопші плямистої в умовах Півдня України / В. В. Гамаюнова, О. В. Дьомін // Вісник ЖНАЕУ. – 2015. – № 1 (47), т. 1. – С. 139–144.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3367
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет