Запис Детальніше

Українське віршування 80-х – 90-х років ХІХ століття.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українське віршування 80-х – 90-х років ХІХ століття.
Украинское стихосложение 80-х – 90-х годов ХІХ века.
Ukrainian versification in the 80s – 90s of the nineteenth century.
 
Creator Любімова, Оксана Василівна
 
Subject версифікація
віршування
метрика
ритміка
римування
рима
 
Description Дисертацію присвячено дослідженню української версифікації 80-х – 90-х років ХІХ століття щодо метрики та ритміки. Вперше у вітчизняному літературознавстві на основі віршознавчого аналізу значного масиву українських поетичних творів останніх десятиріч ХІХ століття визначено тенденції розвитку метричного репертуару, з’ясовано співвідношення класичних і некласичних форм у поезії авторів зазначеного періоду, виявлено типологічні риси основних розмірів, встановлено спільне та відмінне між версифікацією східноукраїнських і західноукраїнських поетів.
Отримані результати доповнюють наше уявлення про версифікаційні особливості української поезії останніх десятиріч ХІХ століття.
Диссертация посвящена исследованию украинского стихосложения 80-х – 90-х годов ХІХ века в аспекте метрики и ритмики. Впервые в отечественном литературоведении на основе стиховедческого анализа значительного массива украинских поэтических произведений определены тенденции развития метрического репертуара, выяснено соотношение классических и неклассических форм в творчестве поэтов указанного периода, выявлены типологические черты основных размеров, установлено общее и отличное в стихосложении восточноукраинских и западноукраинских авторов.
Dissertation investigates metrics and rhythmic in Ukrainian poetry of the 80s – 90s of the 19th century. A great scope of Ukrainian poetic works of the nineteenth century’s last decades is analyzed. It is for the first time in the native literary criticism that the fundamental tendencies of the metric repertoire development are outlined, the relation of classical and non-classical forms, together with typological features of the main metres, in the works of that time’s poets are determined, common and different features in the versification of Eastern-Ukrainian and Western-Ukrainian poets are found out.
Захист відбувся 4 лютого 2010 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T11:45:13Z
2012-01-30T11:45:13Z
2009-12-28
 
Type Thesis
 
Identifier Любімова, О.В. Українське віршування 80-х - 90-х років XIX століття : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.06 - теорія літератури / Оксана Василівна Любімова ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; наук. кер. Б. І. Бунчук. – Чернівці, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1447
 
Language uk