Запис Детальніше

Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах.
Педагогические условия формирования качественного контингента студентов в высших технических учебных заведениях.
Pedagogical conditions for formation the students qualitative contingent in technical institutions for higher education.
 
Creator Ляховченко, Наталія Володимирівна
 
Subject професійна орієнтація
педагогічні умови формування якісного контингенту студентів
модель формування контингенту студентів
довузівська підготовка
зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти
 
Description Дисертація присвячена проблемі формування якісного контингенту студентів 1-го курсу. Проаналізовано вітчизняні та закордонні системи прийому абітурієнтів до ВНЗ. Визначено ступінь відповідності оцінки знань випускників середніх навчальних закладів вимогам вищої школи. У дисертаційному дослідженні науково обґрунтовано і експериментально перевірено педагогічні умови, які становлять основу моделі формування якісного контингенту першокурсників ВТНЗ: якісна професійна орієнтація майбутніх абітурієнтів та навчання в підрозділах Інституту довузівської підготовки; ефективна організація конкурсного відбору; стимулювання навчальної активності учнів; регулювання прийому абітурієнтів, використання інформаційно-методичної системи якісного відбору абітурієнтів до ВНЗ. Запропоновано методику формування загального рейтингу абітурієнта.
Диссертация посвящена проблеме формирования качественного контингента студентов 1-го курса высших технических учебных заведений (втуз). Проведен анализ подходов к решению вопроса по формированию контингента студентов 1-го курса высших учебных заведений (вуз) в разных странах, которые освещены в психолого-педагогической, методической литературе и научных публикациях. Определено, что процесс отбора абитуриентов на обучение в вузы разных стран осуществляется в зависимости от национальных особенностей, традиций образовательной политики, развития экономики, культуры народа и тесно связан с духовными и материальными аспектами прошлого и настоящего.
Thesis considers the problem of formation of the qualitative contingent of the first year students. There had been analyzed native and foreign systems for students’ enrolment to institutions for higher education. There had been researched the degree of conformity of resultant knowledge grades of high school graduates with the requirements of institutions for higher education. The thesis presents, singles out, scientifically substantiates and proves experimentally pedagogical conditions which were the basis for formation of qualitative contingent of the first year students of technical institutions for higher education: qualitative professional orientation of future students and training in subdivisions of the Institute for Pre-University training; efficient contest selection; stimulation of pupils’ training activity; regulation of students’ enrollment to institutions for higher education; use of information and methodic system for qualitative selection of enrollees to institutions for higher education. There had been suggested methodic for formation of general rating of enrollees.
Захист дисертації відбувся 25 березня 2010 р. о 15.00 годині за засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка: за адресою:46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T11:55:47Z
2012-01-30T11:55:47Z
2010-02-24
 
Type Thesis
 
Identifier Ляховченко, Н.В. Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Наталія Володимирівна Ляховченко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1448
 
Language uk