Запис Детальніше

Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття.
Украинское стихосложение первых десятилетий ХІХ столетия.
Ukrainian versification in the first decades of the XIX-th century.
 
Creator Мальцев, Валентин Сергійович
 
Subject версифікація
віршування
метрика
ритміка
строфіка
римування
рима
 
Description Дисертацію присвячено дослідженню української версифіка¬ції перших десятиріч ХІХ століття щодо метрики, ритміки, строфіки та римування. Вперше в українському літературознав¬стві на основі ком¬плексного аналізу українських поетичних творів 1800 – 1839 років у діахронічному (за десятиліттями) та синхронічному плані визначено провідні тенденції розвитку метричного та строфічного репертуару, здійснено порівняння українського вірша з польським та російським віршуванням зазначеного періоду.
Диссертация посвящена исследованию украинского стихосложения первых десятилетий ХІХ столетия в плане метрики, ритмики, строфики и рифмовки. Впервые в украинском литературоведении на основании комплексного исследования украинских поэтических произведений 1800 – 1839 годов в диахроническом (по десятилетиям) и синхроническом аспектах определяются основные тенденции развития метрического и строфичекого репертуара, произведено сравнение украинского стиха с польским и русским стихосложением указанного периода.
После публикации первого поэтического произведения новой украинской литературы – „Энеиды” И. Коляревского – силлабо-тоническая система стихосложения временно вытеснила традиционную украинскую силлабику. Но уже в середине 10-х годов ХІХ ст. начинается постепенное её возрождение, а в 30-е годы количество силлабических произведений превышает долю силлабо-тонических.
Dissertation investigates metrics, rhythmic, strophic, and rhyme in Ukrainian poetry of the first decades of the XIX-th century. For the first time in Ukrainian literature studies the main tendencies of Ukrainian poetry development have been determined on the basis of complex diachronic and synchronic investigation of Ukrainian poetic works written in the period of 1800 – 1839 years. The author has made comparative analysis of Ukrainian and Polish and Russian verse of the definite period.
Захист відбувся __ _______ 2007 р. о ____ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58. 053. 02 у Тернопільському національ¬ному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адре¬сою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Терно¬пільського національного педагогічного університету імені Володи¬мира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-30T12:28:09Z
2012-01-30T12:28:09Z
2007
 
Type Thesis
Thesis
 
Identifier Мальцев, B. C. Українське віршування перших десятиріч XIX століття : Автореф. дисерт. .... канд. філол. наук: 10.01.06 / B. C. Мальцев ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1450
 
Language uk