Запис Детальніше

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
INTERDISCIPLINARY LINKS IN THE FORMING OF METHODICAL COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
 
Creator Teriaieva, Larysa A.; Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, циклова комісія музики і хореографії
 
Subject методична компетентність; хорове диригування; суміжні музичні дисципліни; міждисциплінарні зв'язки; класифікація; джерело міждисциплінарної інформації; комплексна система
methodical competence; choral conducting; s musical discipline; interdisciplinary communication; classification; interdisciplinary source of information; integrated system
методическая компетентность; хоровое дирижирование; смежные музыкальные дисциплины; междисциплинарные связи; классификация; источник междисциплинарной информации; комплексная система
 
Description Стаття присвячена формуванню методичної компетентності майбутніх учителів музики на основі використання міждисциплінарних зв'язків при вивченні дисципліни «Хорове диригування». Завдяки обміну міждисциплінарної інформації і їх комплексному зв'язку поглиблюються, узагальнюються знання і навички як з хорового диригування, так і суміжних дисциплін, що сприяє формуванню методичної компетентності майбутніх учителів музики. Матеріали проведеного дослідження є базою для внесення коректив до змісту навчальних програм та їх оновлення на основі міждисциплінарних зв’язків, а також для проведення оптимізації навчального процесу з диригентсько-хорової підготовки.
Article is devoted to the formation of methodical competence of future music teachers through the use of interdisciplinary connections in the study of discipline «Choral Conducting». By sharing information and interdisciplinary integrated communication deepened, summarizes the knowledge and skills both in choral conducting, and related disciplines that promotes the formation of methodical competence of future teachers of music.Study materials are the basis for an adjustment in the content of the curriculum and updating on the basis of interdisciplinary connections, as well as for optimizing the learning process with choral conducting training.
Статья посвящена формированию методической компетентности будущих учителей музыки на основе использования междисциплинарных связей при изучении дисциплины «Хоровое дирижирование». Благодаря обмену междисциплинарной информации и их комплексной связи углубляются, обобщаются знания и навыки как с хорового дирижирования, так и смежных дисциплин,что способствует формированию методической компетентности будущих учителей музыки. Материалы проведенного исследования являются базой для внесения корректив в содержание учебных программ и их обновление на основе междисциплинарных связей, а также для проведения оптимизации учебного процесса с дирижерско-хоровой подготовки.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-04-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/229
 
Source Освітологічний дискурс; № 2(10) (2015); 264-273
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/229/228
 
Rights ##submission.copyrightStatement##