Запис Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE REPUBLIC OF POLAND: COMPETENCE APPROACH
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬШЕ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
 
Creator Hryshchuk, Yuliya V.; НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка
 
Subject компетентність; професійна компетентність учителя; соціокультурна компетентність
компетентность; профессиональная компетентность учителя; социокультурная компетентность
competence; professional competence of the teacher; sociocultural competence.
 
Description У статті розглянуто професійні компетентності, якими повинен оволодіти майбутній учитель у Республіці Польщі; проаналізовано групи професійних компетентностей відповідно до стандарту професійних компетентностей учителів сучасної польської школи; охарактеризовано базові компетентності учителя польської школи, які виокремлюють вітчизняні та польські науковці; зроблено акцент на соціокультурній компетентності майбутнього учителя та на необхідності використання інформаційних технологій навчання учителями всіх напрямів підготовки; висвітлено проблему підвищення рівня професійної компетентності майбутнього педагога.
The article deals with professional competences, which should master future teachers in the Republic of Poland; it analyses the groups of professional competences according to the standard of professional competences of the teachers of the modern Polish school; it describes the basic competences of the Polish school teacher, highlighting by the national and the Polish scientists; it focuses on sociocultural competence of future teachers and the need of information technology education of teachers of all directions of training; the article deals with the problem of raising the professional competence of future teachers.
В статье рассмотрены профессиональные компетентности, которыми должен овладеть будущий учитель в Республике Польше; проанализированы группы профессиональных компетентностей в соответствии со стандартом профессиональных компетентностей учителей современной польской школы; охарактеризованы базовые компетентности учителя польской школы, которые выделяют отечественные и польские ученые; сделан акцент на социокультурной компетентности будущего учителя и необходимости использования информационных технологий обучения учителями всех направлений подготовки; освещена проблема повышения уровня профессиональной компетентности будущего педагога.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/270
 
Source Освітологічний дискурс; № 3(11) (2015); 81-89
2312-5829
 
Language eng
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/270/248
 
Rights ##submission.copyrightStatement##