Запис Детальніше

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД
FORMATION OF THE OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SPECIALISTS EMPLOYMENT CENTERS: THE TECHNOLOGICAL APPROACH
 
Creator Voliyrska, Olena S.; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
 
Subject компетентність; компетенція; професійна підготовка; технологія; центр зайнятості
компетентность; компетенция; профессиональная подготовка; технология; центр занятости
competence; competence; professional training; technology; employment centers
 
Description В статті  розкрито зміст, визначено етапи та рівні технології формування   професійної компетентності працівників центрів зайнятості. Встановлено специфіку ключової, загально-фахової, спеціально-фахової компетентностей працівників центрів зайнятості. Досліджено самооцінку професійної компетеності у керівників і спеціалістів базового центру зайнятості. Обґрунтовано компетентнісний підхід як реакцією системи підготовки кадрів на зміну соціально-економічних умов та процесів що викликані розвитком ринкової економіки.
В статье раскрыто содержание, определены этапы и уровни технологии формирования профессиональной компетентности специалистов центров занятости. Установлено специфику ключевой, общеспециальной, специально-профессиональной компетентностей специалистов центров занятости. Проведено исследование самооценки профессиональной компетентности специалистов базових центров занятости. Обоснован компетентный подход как реакция системы подготовки кадров на изменение социально-экономических условий и процессов, вызванных развитием рыночной экономики.
In article defines the content, stages and levels of professional competence formation technology of employees’ employment centers. The specificity components of professional competence of employees’ employment centers. The investigation of assessing the professional competence of employee’s local employment centers. Proved a competency based approach as a reaction personnel training system to change social and economic conditions and the processes that are caused by development of a market economy.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/190
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 24-35
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/190/183
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/190/64
 
Rights ##submission.copyrightStatement##