Запис Детальніше

Педагогічна освіта Австрії ХІХ – початку ХХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічна освіта Австрії ХІХ – початку ХХ ст.
Педагогическое образование Австрии ХIX – начала ХХ века.
Pedagogical education of Austria XIX - the beginning of the XX century.
 
Creator М’ясковський, Михайло Євстахович
 
Subject педагогічна освіта
підготовка педагогічних кадрів
навчальний процес
система освіти
 
Description Дисертацію присвячено історико-педагогічному аналізу педагогічної освіти Австрії ХІХ – початку ХХ століття. Досліджено політичні, соціально-економічні передумови розвитку педагогічної освіти, її законодавча база, простежено історичні традиції освіти Австрії. На підставі автентичних архівних матеріалів розкрито зміст і основні напрями державного регулювання процесу підготовки вчителів, проаналізовано діяльність освітніх закладів з підготовки педагогічних кадрів, висвітлено основний зміст педагогічної освіти, підвищення кваліфікації вчителів, проаналізовано статус учителя.
Основні результати й висновки дослідження можуть бути використані науковцями, викладачами і студентами вищих навчальних закладів, а також у процесі підготовки монографій, підручників, методичних посібників.
Диссертация посвящена историко-педагогическому анализу педагогического образования в Австрии ХІХ – начала ХХ века.
В работе исследуются политические, социально-экономические предпосылки развития педагогического образования в Австрии, ее законодательная база, анализируются исторические традиции образования, раскрыто содержание и основные направления государственного регулирования процесса подготовки учителей, обосновывается деятельность образовательных заведений и учреждений по подготовке педагогических кадров, отражено основное содержание педагогического образования, повышения квалификации учителей и проанализирован статус учителя.
The thesis deals with historical and pedagogical analysis of pedagogical education in Austria of the XIX – the beginning of the XX century.
In the thesis political, social and economic preconditions of the development of pedagogic education, its legal basis are analyzed, historic traditions of education in Austria are followed, contents and main trends of state regulation process of teacher training are exposed, activity of education establishments in teacher training is analyzed, main contents of pedagogical education and heightening teachers` qualification are ascertained, teacher status is analyzed. The principal results, statements and conclusions of the thesis may be used by scientists, teachers and students of higher educational establishments and also in compiling manuals and text books.
Захист відбувся «29» жовтня 2009 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T09:51:11Z
2012-01-31T09:51:11Z
2009-09-29
 
Type Thesis
 
Identifier М'ясковський, М.Є. Педагогічна освіта Австрії XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Михайло Євстахович М'ясковський ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 c.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1461
 
Language uk