Запис Детальніше

Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII – перша половина XVIII ст.).

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII – перша половина XVIII ст.).
Педагогическая деятельность ордена иезуитов в Украине (XVII – первая половина XVIII в.).
The Pedagogical Activity of the Order of Jesuits in Ukraine (XVII – the 1st half of XVIII centuries).
 
Creator Навольська, Галина Іванівна
 
Subject педагогічна діяльність
орден єзуїтів
«Ratio studiorum»
навчально-виховний процес
єзуїтські школи
 
Description На основі документа «Ratio studiorum» проаналізовано теоретичні основи педагогічної діяльності ордену єзуїтів, виявлено особливості розвитку змісту та організації навчально-виховного процесу, охарактеризовано його структуру, досліджено і систематизовано методи та форми навчання. Встановлено, що єзуїти використовували у виховному процесі впливи, які відповідали суспільним потребам і ґрунтувалися на емоційності, змагальності, індивідуальному підході до кожної дитини. З’ясовано концептуальні засади навчально-виховної діяльності в єзуїтських школах.
Диссертация посвящена педагогической деятельности ордена иезуитов в Украине.
Период XVII – начала XVIII в. в Украине отмечен активным развитием педагогической мысли. Идеи европейского образования принёс на украинские земли орден иезуитов. Создатель организации И. Лойола определил главные направления работы: проповедничество, исповедь и воспитание юношества. Учебные заведения были общедоступные и бесплатные.
The thesis is devoted to the study of pedagogical activity of the Order of Jesuits in Ukraine.
In given research the theoretical basis of the pedagogical activity of the Order of Jesuits is analysed on the ground of «Ratio studiorum». The regularities of the content development of the educational process organization are determined and the structure of this process in characterised. The methods and forms of Jesuits’ didactics system are outlined and systemized, their novelty and effectiveness are proved. It has been singled out that Jesuits used educative approaches, which met the social needs and were grounded on the principles of emotionality, competitiveness and individual approach to each child.
The conceptual foundations of the teaching-educative activity of the order of Jesuits is under consideration.
Захист відбувся 21 червня 2011 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T09:58:57Z
2012-01-31T09:58:57Z
2011-05-20
 
Type Thesis
 
Identifier Навольська, Г.І. Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII - перша половина XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіка / Галина Іванівна Навольська ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1462
 
Language uk