Запис Детальніше

Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories”: рецепція, інтерпретація, оцінювання.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories”: рецепція, інтерпретація, оцінювання.
Украиноязычные переводы сборника Редьярда Киплинга “Just So Stories”: рецепция, интерпретация, оценка.
The Ukrainian Translations of “Just So Stories” by Rudyard Kipling: Reception, Interpretation, Evaluation.
 
Creator Олійник, Ірина Дем’янівна
 
Subject критика художнього перекладу
дитяча література
рецепція
інтерпретація
оцінювання
компаративістська методологія
перекладна трансформація
жанр
ілюстрація
 
Description У роботі на матеріалі україномовних перекладів збірки Редьярда Кіплінга “Just So Stories” здійснено поліаспектний аналіз рецепції, інтерпретації та оцінювання дитячих творів у перекладах. Актуальність і новизна дослідження зумовлені застосуванням компаративістської методології до аналізу периферійного явища літературної полісистеми – літератури для дітей, що зазнає значної трансформації при іншомовному прочитанні. У центрі уваги – найважливіші аспекти літературних творів для дітей, які стають «каменем спотикання» для перекладачів, а отже й вимагають компаративістичного роз’яснення в світлі перекладацької критики: рецепції, інтерпретації, оцінювання.
Дисертант розглядає інтерпретаційні версії Євгенії Бондаренко, М. Йогансена, В. Панченка, Ю. Сірого, Л. Солонька, В. Ткачкевича, Варвари Чередниченко, Ю. Шкрумеляка та ін. Предметом дослідження, зокрема, стають жанрова парадигма, озвучене читання, відповідність поміж ілюстративним (візуальним) та текстуальним (вербальним) елементами книги та інші показники літератури для дітей.
В диссертации на материале украиноязычных переводов сборника Редьярда Киплинга “Just So Stories” осуществлен полиаспектный анализ рецепции, интерпретации и оценки переводов произведений для детей. Актуальность и новизна исследования обусловлены применением компаративистической методологии к анализу периферийного явления литературной полисистемы – литературы для детей, наиболее подверженной трансформациям при иноязычном прочтении. В центре исследования – главные аспекты литературных произведений для детей, которые становятся «камнем преткновения» для переводчиков, поэтому требуют компаративистического разъяснения в свете переводческой критики: рецепции, интерпретации, оценки.
Диссертант рассматривает интерпретационные версии Евгении Бондаренко, М. Йогансена, В. Панченка, Ю. Сирого, Л. Солонька, В. Ткачкевича, Варвары Чередниченко, Ю. Шкрумеляка и др. Предметом исследования стают жанровая парадигма, чтение вслух, баланс между иллюстративным (визуальным) и текстуальным (словесным) уровнями книги и другие показатели литературы для детей.
The thesis deals with the research of the peculiarities of children’s literature in translation. The material of the investigation “Just So Stories” by Rudyard Kipling is studied in the Ukrainian translations of Yevgeniya Bondarenko, M. Yohanssen, V. Panchenko, Yu. Siryj, L. Solon’ko, V. Tkachkevych, Varvara Cherednychenko, Yu. Shkrumelyak and others. The specific characteristics of children’s literature, i.e. genre peculiarities, reading aloud, initial and final fairy-tale formulae, illustrations etc. are specified through the notion of translation criticism which is an integral part of comparative literary studies. Special attention is paid to the role of comparative literary studies in evaluating translations of children’s books. The phenomena of reception, interpretation and evaluation are observed within the scope of literary studies of one of the marginal notions of literary polysystem – literature for children.
Захист відбувся 20 листопада 2009 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T12:50:06Z
2012-01-31T12:50:06Z
2009-10-17
 
Type Thesis
 
Identifier Олійник, І.Д. Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга "Just So Stories": рецепція, інтерпретація, оцінювання : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ірина Дем'янівна Олійник ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1468
 
Language uk