Запис Детальніше

Формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання.
Формирование культуры межличностных взаимоотношений младших школьников в процессе физического воспитания.
Interpersonal relations culture formation of junior pupils in the process of physical education.
 
Creator Ольхова-Марчук, Наталія Володимирівна
 
Subject культура міжособистісних взаємини
молодші школярі
фізичне виховання
модель формування культури міжособистісних взаємин
педагогічні умови формування культури міжособистісних взаємин
 
Description Виявлено, що проблема формування культури міжособистісних взаємин потребує пошуку шляхів її розв’язання. Несприятливі умови проживання і виховання дітей у сім’ї, недоліки виховної роботи в школі негативно позначаються на підготовці молоді до життя в суспільстві. У таких умовах формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів набуло особливого значення, стало предметом дослідження багатьох учених. Розроблено модель формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання, що містить: мету; завдання; принципи; зміст заходів у різних формах фізичного виховання, педагогічний контроль за результатами процесу з використанням трирівневого оцінювання показників емоційно-мотиваційного, інтелектуально-пізнавального й діяльнісно-поведінкового компонентів; педагогічні умови. Експериментальна перевірка педагогічних умов засвідчила їх високу ефективність у вирішенні поставлених завдань порівняно з чинною програмою.
педагогический университет имени Владимира Гнатюка (г. Тернополь, 2010).
В диссертации раскрыта сущность понятия «культура межличностных взаимоотношений младших школьников», теоретические основы взаимодействия общеобразовательного учебного заведения и семьи в формировании у младших школьников культуры межличностных взаимоотношений средствами физического воспитания. Один из путей формирования культуры межличностных взаимоотношений младших школьников Ї эффективно организованная двигательная деятельность в процессе физического воспитания, прежде всего на основе личностного подхода и выполнения требований принципа согласования, сопереживания, совместной деятельности, системности и последовательности контактного взаимодействия.
Установлено, что культура межличностных взаимоотношений Ї сложное интегральное качество, побуждающее ребенка к активному самосовершенствованию в направлении формирования гармоничных отношений с другими людьми, адекватного восприятия поведения одноклассников, создания благоприятного микроклимата в коллективе.
It is stated, that the problem of formation of interpersonal relations requires ways of its solving. Unfavourable conditions of living and upbringing children in families, defects of educational work at school have a negative impact on youth training for social life. Under the circumstances, formation of interpersonal relations culture of junior pupils has acquired a special significance and become an object for investigation of a number of researchers. The model of formation of interpersonal relations culture of junior pupils in the process of physical education was worked out. It includes: purpose; tasks; principles; content of measures in different kinds of physical education; pedagogical control of the process results with 3-level evaluation of stated rates of emotional, motivational, intellectual, cognitive and behavioural components; pedagogical circumstances (model components realization). Experimental verification of the studied model has proved high effectiveness in the given tasks solution in comparison with the current one, thus giving the possibility to recommend it for applying into practice.
Захист відбувся 26 лютого 2010 р. о 14.30. годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-01-31T13:03:25Z
2012-01-31T13:03:25Z
2010-01-26
 
Type Thesis
 
Identifier Ольхова-Марчук, Н.В. Формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія та методика виховання / Наталія Володимирівна Ольхова-Марчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1469
 
Language uk