Запис Детальніше

Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
Патриотичнеское воспитание старшеклассников в процессе туристско-краеведческой деятельности общеобразовательных учебных заведений.
Patriotic education of senior pupils in the process of tourism-related and regional studies activities in secondary schools.
 
Creator Оришко, Світлана Петрівна
 
Subject патріотичне виховання
туристсько-краєзнавча діяльність
модель патріотичного виховання
педагогічні умови патріотичного виховання
критерії патріотичної вихованості
учні старшої школи
 
Description У дисертації досліджено теоретико-методичні засади патріотичного виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах: розкрито суть і складові компоненти понять «патріотизм», «патріотичне виховання», критерії і показники їх прояву; обґрунтовано й охарактеризовано основні функціональні компоненти туристсько-краєзнавчої діяльності (освітньо-пізнавальний, виховно-розвивальний, соціалізаційний, культурно-дозвіллєвий, оздоровчий); розкрито механізм їх реалізації; теоретично обґрунтовано концептуальні підходи (гуманістичний, аксіологічний, культурологічний, особистісно-діяльнісний, соціалізаційний) до здійснення патріотичного виховання школярів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності у сучасних реаліях. Розроблено організаційно-функціональну модель патріотичного виховання старшокласників; обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови патріотичного виховання учнів старшої школи у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності. На основі аналізу отриманих результатів розроблено практичні рекомендації щодо використання можливостей туристсько-краєзнавчої діяльності у цілісній системі патріотичного виховання старшокласників.
В диссертации исследуются теоретико-методические основы патриотического воспитания старшеклассников в процессе туристско-краеведческой работы общеобразовательных учебных заведений; раскрыты суть и содержание понятий «патриотизм», «патриотическое воспитание», критерии и показатели их проявлений; обоснованы и охарактеризованы основные функциональные компоненты туристско-краеведческой деятельности (образовательно-познавальный, воспитательно-развивающий, социализации и культурно-досуговый, оздоровительный), раскрыт механизм их реализации; теоретически обусловлены концептуальные подходы (гуманистический, аксиологический, культурологический, личностно-деятельностный, социализации) в осуществлении патриотического воспитания школьников в современных условиях. Разработана организационно-функциональная модель патриотического воспитания старшеклассников общеобразовательных учебных заведений; обоснованы и експериментально проверены педагогические условия патриотического воспитания учащихся старшей школы в процессе туристско-краеведческой деятельности. На основе анализа полученных результатов разработаны практические рекомендации использования возможностей туристско-краеведческой деятельности в целостной системе патриотического воспитания старшеклассников.
The dissertation deals with the research of the theoretical and methodical bases of patriotic education of senior pupils in the process of tourism-related and regional studies activities in secondary schools; reveals the essence and contents of the concepts “patriotic education”, criteria and indices of patriotic manners manifestations. Based on the analysis of the essence of tourism-related and regional studies activities, there have been distinguished and described their main functional constituent parts (educational cognitive, educative developmental, socializing, cultural and leisure-related, leisure-related and health-improving), revealed the incongruity of the role and place of tourism-related and regional studies activities in patriotic education of senior pupils to their potential possibilities.
Захист відбувся 8 квітня 2010 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T07:53:38Z
2012-02-01T07:53:38Z
2010-03-05
 
Type Thesis
 
Identifier Оришко, С.П. Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Світлана Петрівна Оришко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1470
 
Language uk