Запис Детальніше

Особистісно-орієнтований підхід у вивченні дисциплін гуманітарного циклу студентами агротехнічного інституту.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особистісно-орієнтований підхід у вивченні дисциплін гуманітарного циклу студентами агротехнічного інституту.
Личностно-ориентированный подход в обучении предметов гуманитарного цикла студентов агротехнического института.
Personality-oriented Approach in Studying the Humanities of the Students of Agrotechnical Institute.
 
Creator Островська, Надія Дмитрівна
 
Subject особистісно-орієнтований підхід
дисципліни гуманітарного циклу
самоорганізація
самостійна навчально-пізнавальна діяльність
педагогічні умови
рівні засвоєння знань
 
Description Дисертація присвячена проблемі реалізації особистісно-орієнтованого підходу під час вивчен-ня гуманітарних дисциплін студентами аграрного інституту. Визначено та експериментально пе-ревірено педагогічні умови (створення особистісно-орієнтованого середовища; забезпечення внут-рішньої професійно-значущої мотивації вивчення дисциплін гуманітарного циклу; урізноманіт-нення форм навчальних занять; створення ситуацій успіху; врахування індивідуальних особливос-тей студента) та модель організації особистісно-орієнтованого навчання в агротехнічних інститу-тах, яка включає такі етапи: гуманізацію навчання; теоретичну та організаційно-технологічну під-готовку; педагогічні умови; навчально-пізнавальну діяльність студентів. Досліджено рівні самоор-ганізації студентів (високий, середній, низький).Визначено особливості підготовки студентів агро-технічного інституту з циклу гуманітарних дисциплін (підготовка до роботи в специфічних умо-вах, обумовлених різноманітними формами власності та знаннями нормативної і законодавчої ба-зи в аграрній сфері; спрямованість мети навчання на формування в студентів прикладних компе-тенцій, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю; використання потенційних можливос-тей дисциплін з історії України і політології для формування світогляду працівника аграрного сек-тора, як свідомого громадянина України).
Диссертация посвящена определению, теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке эффективности педагогических условий и разработке модели организации личностно-ориентированного обучения дисциплинам гуманитарного цикла.
Актуальность проблемы обусловлена рядом противоречий между: ориентацией высшей школы на личностно-ориентированное обучение и отсутствием кадров, способных внедрить его в учеб-ный процесс; личностно-ориентированным подходом и традиционной технологией обучения; гу-манистическим характером современной профессиональной подготовки и субъект-объектной формой отношений на уровне преподаватель-студент.
В работе раскрыта сущность формирования личности при изучении таких дисциплин, как все-мирная история, история Украины и политология. Определены особенности преподавания гума-нитарных дисциплин в агротехническом институте: направленность обучения на формирование у студентов прикладных компетентностей, связанных с будущей профессией; использование потен-циальных возможностей дисциплин история Украины и политология для формирования работни-ка аграрного сектора как сознательного гражданина Украины; использование совокупности исто-рических фактов, постановлений, теоретических положений для формирования патриотизма у бу-дущих специалистов; обновление цели, содержания и методов обучения на основе гуманизации.
The dissertation is devoted to the problem of realization of personality-oriented approach while mas-tering humanities by the students of Agrotechnical Institute. Pedagogical conditions (ensuring of person-ality-oriented environment, humanity subjects, motivation raising, forms of classes diversification, pro-viding of situations of gaining success, taking into consideration of individual peculiarities of students) and the model of organization of personality-oriented education in Agrotechnical Institutes, which com-prises the following stages: optimization of learning; theoretical, organizational and technological prepa-ration; introduction of subject-subject attitudes; cognitive learning activity of students had been defined and experimentally verified. The levels of self-organization (high, medium, low) of students were studied. Peculiarities of humanity subjects training of Agrotechnical Institute students (getting ready for specific conditions stipulated by different forms of ownership, normative and legal base in agricultural sphere; vectoring of the educational aim onto the formation of applied competencies connected with the future professional activity, potential of the History of Ukraine and Political Sciences activization for the devel-opment of the agricultural worker’s outlook as a conscious citizen of Ukraine.
Захист відбувся 26 жовтня 2007 року о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатю-ка за адресою: 46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.М.Кривоноса, 2).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2012-02-01T09:05:35Z
2012-02-01T09:05:35Z
2007-09-25
 
Type Thesis
 
Identifier Островська, Н. Д. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дисциплін гуманітарного циклу студентів арготехнічного інституту : Автореф. дис. ... канд.пед. наук: 13.00.04- теорія та методика проф. освіти / Н. Д. Островська ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1474
 
Language uk